innovatie

14 aug 2008, 21:09

Hans Alders benoemd in Raad van Toezicht RUG

Minister Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft dhr. J.G.M. Alders benoemd als lid van de Raad van Toezicht van de Rijksuniversiteit Groningen. De benoemingstermijn loopt van 1 augustus 2008 tot en met 31 juli 2012. Hans Alders (Nijmegen, 1952) was elf jaar Commissaris van de Koningin in de provincie Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In de periode 1989-1994 was hij minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in het derde kabinet Lubbers. Hij bracht nota’s uit over ruimtelijke ordening (Vinex) en milieubeleid (NMP-plus). Na het ministerschap stapte hij over naar een internationale functie als directeur van het United Nations Enviroment Program in Genève. Alders bekleedt verschillende nevenfuncties, waaronder die van lid van de Raad van Toezicht van het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van de universiteit is belast met het toezicht op het bestuur en beheer van de universiteit en heeft als taken de goedkeuring van het instellingsplan, de begroting, het bestuurs- en beheersreglement en het jaarverslag. De leden van de raad worden benoemd door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De Raad van Toezicht benoemt de leden van het College van Bestuur van de universiteit. De Raad van Toezicht van de Rijksuniversiteit Groningen is op het ogenblik samengesteld uit: mr. R.J. Hoekstra (voorzitter), dhr. J.G.M. Alders, mw. dr. G. Lycklama à Nijeholt, ir. J. Oosterveld en mw. drs. A.A.M. Schaafsma.