nieuws

27 dec 2001, 00:12

Zeevaartschool "Abel Tasman" behouden voor de havenstad Delfzijl

Het College van Bestuur van het Noorderpoortcollege heeft besloten om de zeevaartschool in Delfzijl blij-vend gevestigd te houden en verder te laten groeien. In september 2002 wordt gestart met opleidingen voor de binnenvaart. Tevens is er de intentie om de eer-stejaars HBO-opleiding te gaan verzorgen in Delfzijl.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Enkele maanden geleden werd door het bureau Markttracé – in opdracht van het College van Bestuur van het Noorderpoortcollege – een rapport opgesteld dat verhuizing van de Abel Tasmanschool naar de stad Groningen voor mogelijk hield.
In een donderdag 13 december jl. gehouden bespreking tussen een delegatie van het college van B & W van Delfzijl en het College van Bestuur van het Noorderpoortcollege is overeenstemming bereikt over blij-vende vestiging van het zeevaartonderwijs in Delfzijl. Er is afgesproken om vestigingslocaties te onderzoe-ken, die meer aansluiten bij de haveninfrastructuur van Delfzijl. Daarnaast zal overleg worden gepleegd met het nautisch gebonden bedrijfsleven om hun marktwensen zo goed mogelijk te betrekken bij huidig en toekomstig zeevaartonderwijs.
Binnenkort zet het gemeentebestuur samen met de Stichting Samenwerkende Bedrijven Eemsmond de eer-ste stappen. Het huidige gebouw aan het Zwet – dat in 1986 semi-permanent is gebouwd – voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd, waardoor nieuwbouw noodzakelijk is. In samenspel met de directies van Groningen Seaports en de Ontwikkelingsmaatschappij Delfzijl zal een onderzoek worden ingesteld naar mogelijke nieuwbouwlocaties.