nieuws

05 feb 2002, 00:12

Studenten Hanzehogeschool: ‘Docenten slecht breikbaar’

Studenten van de Hanzehogeschool in Groningen zijn slecht te spreken over de begeleiding door- en de bereikbaarheid van hun docenten. Ook zijn velen niet gelukkig met de bereikbaarheid van de computerfaciliteiten. Maar over de inhoud van hun studieprogramma zijn de meeste studenten weer wel te spreken, evenals over hun roosters en tentamens.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dat blijkt uit ene onderzoek van de Stichting Studenten Activiteiten (SSA) van de Hanzehogeschool Groningen. Die hield in opdracht van het College van Bestuur voor de derde maal een hogeschoolbrede studentenenquête naar de ‘Tevredenheid over de kwaliteit van het onderwijs’. Naast dit brede tevredenheidonderzoek werd er een onderzoek uitgevoerd naar de waardering van studenten over de elektronische leeromgeving binnen de Hanzehogeschool (HELO).
Het onderzoek laat zien dat de tevredenheid van de studenten aan de Hanzehogeschool is toegenomen over de inhoud van het studieprogramma (62,3%) en de roosters en tentamens (55,9%). Respectievelijk een stijging van 2,7% en 6%. De tevredenheid over de samenhang tussen de verschillende studieonderdelen blijft nagenoeg gelijk (74%).
Minder tevreden zijn studenten over de begeleiding en bereikbaarheid van docenten (57,3%) en de computerfaciliteiten (23,6%). De uitkomsten van het onderzoek zijn vergelijkbaar met de Keuzegids 2001-2002, maar geven meer specifieke informatie om gericht beleid per opleiding te ontwikkelen. In 2003 wordt het onderzoek opnieuw uitgevoerd.
Uit het onderzoek naar de tevredenheid over de elektronische leeromgeving, HELO, blijkt dat het animo onder studenten die met de HELO werken ten opzichte van vorig jaar is toegenomen. 85% van de studenten staat positief tegenover de keuze van de Hanzehogeschool voor HELO ondersteund onderwijs.
Het onderzoek, dat tweejaarlijks onder studenten wordt afgenomen, bestaat uit een telefonische enquête waarin studenten hun oordeel geven op basis van 41 stellingen. Er zijn 8.000 studenten van de Hanzehogeschool benaderd, waarvan er 3.256 hebben gereageerd op de stellingen. Studenten worden door hun opleidingsdirecteur per brief geïnformeerd over de specifieke uitkomsten voor hun eigen opleiding.