economie

08 jan 2003, 00:12

Groninger ondernemers gematigd optimistisch over omzetontwikkeling

Ondernemers in Groningen zijn gematigd optimistisch over de omzetontwikkeling in hun bedrijf in 2003. Toch zijn er twijfels of dat voldoende is om de economie uit de impasse te halen. De prestaties in 2002 voldoen niet aan de verwachtingen. Dat blijkt uit de Enquête Regionale Be-drijfs Ontwikkeling van de kamers van koophandel (KvK). De KvK Groningen heeft daarvoor dit najaar gegevens ontvangen van 1.200 bedrijven.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Ondanks hogere afzetprijzen komt de omzet dit jaar niet uit boven het niveau van 2001. Het om-zetvolume (omzet na correctie voor de prijsmutatie) slinkt in de provincie Groningen met 1,8 procent, zo blijkt uit de enquête. De afname is vooral toe te schrijven aan de grote bedrijven met vijftig of meer werkzame personen. In Nederland als geheel daalt het omzetvolume met 1,2 pro-cent.
Vooral in de industrie en de detailhandel blijven de prestaties van het Groninger bedrijfsleven achter. De industrie zet dit jaar 0,8 procent minder om aan producten dan in 2001, de detailhan-del 2,1 procent. De groothandel is de enige sector met reële groei. De stijging van de geldomzet overtreft die van de prijzen met 0,8 procent. De bouw heeft een slecht jaar. Het bouwvolume daalt met ruim 5 procent. Ook de dienstensector zakt dit jaar onder de nullijn. Jarenlang zat deze sector in een koppositie, maar onder andere door de flauwte in de automatisering is daarvan nu geen sprake.
De omzet bestaat uit binnenlandse afzet en export. Het exportvolume stijgt dit jaar met een half procent. Dat betekent dat de daling van het omzetvolume zich concentreert op de binnenlandse markt. De afzet daalt daar met 2,6 procent (Nederland 1,8 procent).
Als gevolg van de stagnerende omzetontwikkeling is ook de banengroei nagenoeg tot stilstand gekomen. Tussen september 2001 en september 2002 steeg landelijk het aantal werkzame per-sonen in het bedrijfsleven met 0,3 procent. Groningen steekt daar met een stijging van 0,9 pro-cent gunstig af. Alleen de kleinere bedrijven onder vijftig werkzame personen dragen bij aan de groei. Bij de grotere bedrijven krimpt het personeelsbestand met 1,5 procent.
De bedrijfsresultaten staan onder druk. Het aandeel bedrijven dat het jaar met winst afsluit, is met 87 procent vijf punten lager dan in 2001. Ook het oordeel over de mate van winstgevend-heid is iets minder positief dan een jaar geleden. Toen vond ruim 69 procent van de bedrijven het rendement voldoende, nu is dat krap 68 procent. Vooral veel grote bedrijven komen met een negatief oordeel. De ontwikkeling in Groningen wijkt niet af van die elders in het land.
Voor een verminderde animo om te investeren, zoals landelijk, is er geen aanwijzing. Volgens de ERBO-uitkomsten trekt dit jaar 63 procent van de bedrijven in Groningen geld uit voor in-vesteringen, een paar procent meer dan in 2001.
De voortekenen voor 2003 zijn niet ongunstig. Voor de omzet, de export en de werkgelegenheid is de balans positief: er zijn meer bedrijven die een stijging verwachten dan een daling. Het overwicht is in vergelijking met de verwachtingen van vorig jaar voor 2002 zelfs nog groter ge-worden. Maar de ervaring leert dat dat geen garantie biedt voor economische groei. Bij de omzet en de werkgelegenheid speelt ook de omvang van de toe- en afnames een rol. Een signaal dat tot voorzichtigheid maant is bijvoorbeeld, dat veel grote bedrijven voorzien dat hun personeelsbe-stand zal teruglopen. Ten aanzien van de investeringen zijn de bedrijven met vijftig en meer werkzame personen daarentegen opvallend positief.