bereikbaarheid-verkeer

12 dec 2014, 10:10

Groene zone langs Leegeweg Groningen : ouders mogen auto niet parkeren

Verkeerswethouder Paul de Rook heeft een zogeheten groene zone onthuld langs de Leegeweg, ter hoogte van kinderdagverblijf De Kleine Held. Het is de bedoeling dat ouders die hun kinderen brengen of halen, niet hun auto parkeren in deze zone.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Deze maatregel is door de leiding en oudercommissie van het kinderdagverblijf voorgesteld om de verkeerssituatie veiliger te maken. De borden die de groene zone begrensen, zijn gemaakt door de kinderen van De Kleine Held.

 

In het kader van ontwikkeling De Held 3 zou de Leegeweg een inrichting krijgen woonstraat. Maar omdat de ontwikkeling van wonigbouw is uitgesteld behouden zowel de Leegeweg als De Held vooralsnog hun gebiedsontsluitende functie. Dat staat op gespannen voet met functies als wonen en het kinderdagverblijf.

 

In 2013 en 2014 zijn er verschillende gesprekken geweest met de wijkraad en het management van de Kleine Held. Observaties ter plaatse en snelheidsmetingen hebben aangetoond dat er met name op de Leegeweg vaak te hard wordt gereden en dat de oversteek van het fietspad dat parallel loopt aan De Held/ James Baldwinstraat ondanks markeringen niet overzichtelijk genoeg was. Om dit te verbeteren heeft de gemeente het fietspad inmiddels verlegd. Daarmee hebben fietsers nu beter zicht op het verkeer op de Leegeweg en automobilisten kunnen fietsers beter zien.

 

De wijkraad wilde ter hoogte van het kinderdagverblijf graag snelheidsbeperkende maatregelen. Maar het plaatsen van een middengeleider of drempels bleek niet mogelijk, vanwege te weinig ruimte en te hoge kosten. Door het management van De Kleine Held is daarom om een groene zone gevraagd: daarbinnen geen auto’s. De kinderen van het kinderdagverblijf hebben zelf de borden voor die groene zone ontworpen.

 

Wethouder Paul de Rook ziet de groene zone als een prima oplossing om de verkeersveiligheid voor de deur van het kinderdagverblijf te verbeteren: “We nemen klachten over verkeersonveilige situaties zeer serieus. Het is mooi dat we op deze manier in gezamenlijkheid een particulier initiatief hebben kunnen realiseren. En ik ga er van uit dat de ouders zich zullen houden aan de borden die door hun eigen kinderen zijn gemaakt.”