nieuws

27 sep 2002, 00:12

Winschoten onder toezicht provincie

De financiële positie van de 25 gemeenten in de provincie Groningen is redelijk goed. Alleen de financiële positie van Winschoten is niet optimaal. Die gemeente is door het provinciebestuur daarom onder ‘preventief toezicht’ geplaatst. Dat houdt in dat de gemeente haar begroting en begrotingswijzigingen eerst ter goedkeuring aan de provincie moet voorleggen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Een en ander blijkt uit hert Jaarverslag Gemeentefinanciën dat dinsdag door het college van Gedeputeerde Staten is vastgesteld.
Daaruit blijkt verder dat de budgetruimten van de meeste Groninger gemeenten gelijk zijn gebleven ten opzichte van het vorig jaar. Slechts een beperkt aantal gemeenten heeft minder geld te besteden. En de reservepositie van de Groninger gemeenten blijkt over het geheel genomen voldoende.