nieuws

06 jun 2001, 00:12

VVD wil Platform over toekomst Groninger Stadspark

De fractie van de VVD vindt dat er een Platform moet komen waar de toekomst van het Stadspark in Groningen ter discussie komt. Het wordt tijd dat er nu eindelijk eens een doorwrocht plan voor het Stadspark komt, meent fractievoorzitter Remco Kouwenhoven. Hieronder zijn persverklaring:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘Eind vorig jaar, 19 december, belegde de Groningse VVD een bijeenkomst in het stadsparkpaviljoen om met geïnteresseerden te praten over de toekomst van het Stadspark. Dat er meer aandacht voor het Stadspark moest komen was iedereen het wel met de VVD eens. Over de vraag wat er dan zoal zou moeten gebeuren verschilden de meningen sterk. 'Zolang het maar geen pretpark wordt', daar was men het in ieder geval met elkaar over eens’.
‘Sinds die bijeenkomst heeft de VVD niet stil gezeten. Al doende is er bij ons meer zicht gekomen op diverse ontwikkelingen die het Stadspark zullen beïnvloeden. - De openbaarvervoerroute (HOV-as) Peizerweg loopt vlak langs het park. - De toekomstige aftakking van de A7 zal de zuidrand van het park mogelijk gaan raken. Daarmee is ook de toekomst van de sportvelden langs de A7 onzeker. - Wat gaat er met de renbaan gebeuren? Wel of geen grootschalige concerten? En zo ja, welke faciliteiten zijn daar dan voor nodig? - De hoge waterstand heeft niet alleen gevolgen voor het park zelf, maar ook voor diverse wijken in de omgeving. Is een apart waterregime voor het park wenselijk? - De speeltuin is nu flink opgeknapt, maar is daarmee de omgeving ook op peil? - Vanuit het ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij is er mogelijk geld beschikbaar voor het landschappelijk groen in het park.
Daarnaast is de VVD van mening dat er op diverse plekken ruimte is voor verbetering. Inmiddels heeft de VVD aandacht voor het Stadpark gevraagd bij het college van Burgemeester en Wethouders. Ook daar is men er nu van overtuigd dat een plan voor de toekomst van het Stadspark gemaakt moet gaan worden. Nu is dus de tijd om mee te denken over de toekomst van het Stadspark. De VVD roept het college van BenW op om met de gebruikers van het park in gesprek te gaan over die toekomst. Door middel van een platform van gebruikers en belangstellenden kan het college inventariseren wat de wensen en verlangens zijn. Ook is zo'n platform nuttig om gemeentelijke plannen in een pril stadium te bespreken met de direct betrokkenen. Het Stadspark moet z'n naam meer eer aan doen: een park voor alle Stadjers. Zij zullen dus ook zo goed mogelijk betrokken moeten worden bij de planvorming.’