nieuws

25 sep 2002, 00:12

RuG-onderzoek: belastingdruk stijgt door OZB-plan kabinet

Het plan van het kabinet Balkenende om de onroerendezaakbelasting (OZB) op woningen af te schaffen blijkt onverwacht grote gevolgen te hebben. De totale lastendruk zal flink stijgen, en zeker niet afnemen zoals het kabinet voorspelt. Dit blijkt uit een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG).

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het kabinet is van plan de OZB op woningen in 2005 af te schaffen en de gemeenten via de algemene uitkering te compenseren. Om de wegvallende OZB-opbrengst bij gemeenten te compenseren stort het Rijk twee miljard euro in het gemeentefonds. Dat is landelijk precies genoeg, maar voor individuele gemeenten niet. Voor nadeelgemeenten weegt de extra algemene uitkering niet op tegen de wegvallende belastingopbrengst. Voordeelgemeenten houden juist geld over.
Laren, Wassenaar en Bussum houden jaarlijks meer dan honderd euro per inwoner over aan de voorgenomen OZB-operatie. Aan de andere kant staan gemeenten als Leiden, Nijmegen en Arnhem, die er meer dan honderd euro per persoon bij inschieten. Veel nadeelgemeenten betalen een deel van de riolering of de vuilnisophaal uit de OZB-opbrengst. Het ligt voor de hand dat deze gemeenten hun nadeel zoveel mogelijk zullen opvangen door een rioolrecht of een reinigingsheffing te introduceren.