nieuws

15 feb 2002, 00:12

Protocol over schoolzwemmen in Groningen

De gemeente Groningen en de schoolbesturen voor basisonderwijs in de stad nemen samen de verantwoordelijkheid voor veilig schoolzwemmen. Deze partijen ondertekenen binnenkort een protocol, waarin dit duidelijk is vastgelegd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In Groningen krijgen elk jaar ongeveer 3.500 kinderen zwemles via hun basisschool. Het schoolzwemmen vindt plaats in de gemeentelijke zwembaden Kardinge, De Parrel en het Helperbad. Om de veiligheid van die leerlingen zo goed mogelijk te waarborgen hebben alle betrokken partijen bij het schoolzwemmen een protocol opgesteld. Het gaat daarbij niet alleen om de veiligheid tijdens het zwemmen, maar ook om het vervoer naar en van het zwembad.
In dat protocol staat wie bij het schoolzwemmen waarvoor verantwoordelijk is. Zo is het toezicht in het zwembad een gedeelde verantwoordelijkheid van de badmeester en de leerkracht van de school. Daarnaast staan in het protocol afspraken over de begeleiding vanuit school. De leerlingen worden altijd door minimaal 1 leerkracht begeleid. Bij een grotere groep kinderen wordt er een extra begeleider toegevoegd. Het protocol ‘veilig schoolzwemmen’ wordt donderdag 14 februari gesloten. De gemeente Groningen, als zwembadbeheerder, en de besturen van alle Groninger basisscholen zullen dit protocol ondertekenen. Bruinsma presenteert ‘welzijns-cd-rom’’ Het welzijnswerk in Groningen gaat met de tijd mee. Dat blijkt ook uit het feit dat wethouder T. Bruinsma van sociale zaken (PvdA) een nieuwe Welzijns c.d-rom heeft uitgebracht. Op deze CD-ROM staat een overzicht van activiteiten die de welzijnsinstellingen en – organisaties in de verschillende wijken van de stad organiseren. Het gaat daarbij om activiteiten op het gebied van welzijn, sociaal-cultureel werk, zorg, hulpverlening en sociaal beleid. In Groningen worden jaarlijks heel veel activiteiten op het gebied van welzijn georganiseerd. De nieuwe CD-ROM met het Welzijnsprogramma 2002 bevat daarvan een uitgebreid overzicht. Het is (nog) niet volledig, maar geeft wel een goed beeld van het welzijnsaanbod in de stad. Doel van de CD-ROM is alle burgers van de stad, en degenen die professioneel bij het welzijnswerk zijn betrokken, te informeren over de activiteiten van de welzijnsorganisaties in Groningen. Daarnaast hopen de makers dat het de samenwerking tussen de betrokken instellingen verder verbetert, dat het overlap in het activiteitenaanbod weet te voorkomen en witte vlekken in het aanbod zal achterhalen. De CD-ROM kan geraadpleegd worden in de openbare bibliotheken en wordt aan alle wijk- en buurtcentra en bewonersorganisaties gezonden. De CD-ROM is verkrijgbaar bij het Gemeentelijk Informatiecentrum en de dienst OCSW. Het Welzijnsprogramma 2002 staat vanaf vrijdag 15 februari ook op Internet en is te bereiken via een link op de gemeentelijke website: www.groningen.nl. Leerlingenvervoer kost Groningen ton extra In Groningen maken steeds meer ouders gebruikvan de mogelijkheid van leerlingenvervoer voor hun kinderen. De gemeente Groningen heeft dat steeds gestimuleerd en er daarom een subsidieregeling voor gemaakt. Maar de populariteit van de regeling gaat de stad nu flink veel extra kosten. B en W stellen daarom 100.000 euro extra als subsidie beschikbaar. De laatste jaren moet de gemeente steeds extra geld leggen bij het leerlingenvervoer. Oorzaken hiervan zijn onder andere een socialer toekenningenbeleid en tariefverhogingen van het openbaar vervoer. Het college van B&W kiest er nu voor om jaarlijks € 100.000 extra uit te trekken en wil hierover een debat voeren met de gemeenteraad. Het leerlingenvervoer in Groningen is de laatste jaren flink in beweging; niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk. Zo besloot de gemeente sinds 2000 een socialer toekenningenbeleid te hanteren en de administratieve afhandeling te verbeteren. Daarnaast vonden er ook andere ontwikkelingen plaats, zoals de aanleg van nieuwe stadswijken, uitbreiding van groepen op scholen speciaal onderwijs, meer gebruik naschoolse opvang door leerlingen speciaal onderwijs, tariefverhogingen openbaar vervoer. Dit alles heeft gevolgen gehad voor de kosten van het leerlingenvervoer. In 2000 had de gemeente een tekort van ruim € 90.000 bij het leerlingenvervoer. Onderwijswethouder Robbert Jan Bron heeft verschillende financiële varianten laten uitwerken. Deze varianten met daarbij de diverse voor- en nadelen staan in de door B&W vastgestelde notitie "Het leerlingenvervoer rolt door". Bij de meest ‘uitgeklede’ variant komt de gemeente uit met het reguliere budget van ruim €400.000. Om dat budget niet te overschrijden verwachten B&W dat er in dat geval bij het toekenningenbeleid een teruggang zal plaatsvinden naar dat van voor 2000. In de tweede variant gaat men uit van voortzetting van het huidige beleid. Jaarlijks zal dat ongeveer € 100.000 extra gaan kosten. B&W kiezen zelf voor deze variant. De verstgaande variant, optimaal vervoer van leerlingen en rekening houdend met toekomstig ontwikkelingen, overschrijdt het huidige budget met meer dan € 270.000. De discussienotitie over het leerlingenvervoer zal onder meer in de raadscommissie JOS worden besproken.