economie

16 sep 2008, 15:03

VNO-NCW Noord: ‘Minder aandacht voor China, meer voor Scandinavië’

Het kabinet gaat in de miljoenennota uitgebreid in op de effecten van globalisering, waarbij verwezen wordt naar de ontwikkeling van China en India en de gevolgen van de kredietcrisis in de Verenigde Staten. VNO-NCW Noord mist de aandacht voor de kansen die nabijgelegen landen bieden, zoals Duitsland, de Baltische Staten en Scandinavië. De bereikbaarheid van de randstad veronderstelt in de eerste plaats hoogwaardige verbindingen met het internationale achterland. Door teveel naar de uithoeken van de wereld te kijken, dreigt Nederland op deze manier geïsoleerd te raken in Europa. Dat zegt werkgeversorganisatie VNO-NCW Noord in een reactie op de miljoenennota.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

VNO-NCW Noord is positief gestemd over de lastenverlichting voor ondernemers en burgers die het kabinet in de Miljoenennota aankondigt, maar moet tegelijkertijd vaststellen dat de ontwikkeling van regio´s buiten de randstad ondergesneeuwd raakt. Het ontbreekt aan heldere koppelingen tussen rijksinvesteringsprogramma's en relevante beleidsprogramma's op regionaal en internationaal niveau. Daarnaast wordt het onderscheid gemist tussen knelpuntoplossende investeringen en strategische investeringen


VNO-NCW Noord vindt het vooral zorgelijk dat de maatschappelijke kosten-batenanalyse de belangrijkste scherprechter zal blijven bij de beoordeling van beleidsinstrumenten. Volgens het kabinet zorgt de MKBA voor ‘evidence based’ beleid, maar in de afgelopen periode bleken deze analyses hoogst arbitrair. Van het kabinet wordt visie verwacht en geen boekhoudersblik ingegeven door vluchtige sentimenten. Wie zich onderwerpt aan de tucht van het CPB zet de politiek buitenspel.

Bij de besteding van de aardgasopbrengsten middels het FES-fonds dreigt verjubeling. Hoewel het kabinet het FES-fonds beschikbaar stelt voor een breder palet aan projecten, blijft het onderliggende verdelingsmechanisme ongewijzigd. In plaats van het Fes te gebruiken als interdepartementale grabbelton, dient de vitaliteit van Nederland voorop te staan. Anders blijven we gaten dichten.