economie

17 jan 2011, 17:05

NOM en Groningen Seaports: plan voor buizenstelsel tussen Eemshaven en Delfzijl

De Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM) en Groningen Seaports hebben het project Buizenzone Eemsdelta gepresenteerd. Het betreft een zone tussen de Eemshaven en Delfzijl waar in de toekomst snel en eenvoudig buisleidingen gelegd kunnen worden. Door deze buisleidingen kunnen gassen en vloeistoffen vervoerd worden tussen de Eemshaven en het Chemiepark Delfzijl. De initiatiefnemers hebben het Projectbureau Buizenzone Eemsdelta opdracht gegeven de haalbaarheid van de Buizenzone te onderzoeken.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De zone wordt voorbereid om snel ondergrondse buisleidingen aan te kunnen leggen. De zone zal 50 meter breed zijn en ruimte bieden aan maximaal 25 buisleidingen.Er zijn drie mogelijke tracés die nu in verschillende onderzoeken vergeleken worden. Uiteindelijk moet de provincie Groningen beslissen welk tracé de voorkeur heeft.

De planning van de voorbereidingen voor de Buizenzone Eemsdelta is aangepast. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de Milieu Effect Rapportage over de drie mogelijke
tracés rond de jaarwisseling zou worden opgeleverd. Dit is nu verschoven naar medio mei/juni. De belangrijkste oorzaak is dat het projectbureau, na signalen uit de omgeving, heeft besloten
ook een Landbouw Effect Rapportage en een Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA) uit te voeren. Deze onderzoeken zullen de komende maanden worden uitgevoerd.
Uiteindelijk zullen alle drie de onderzoeken samen input vormen voor de besluitvorming door de provincie Groningen.

Landbouw Effect Rapportage

In de Landbouw Effect Rapportage wordt onderzocht wat de gevolgen van de Buizenzone zijn op de individuele boeren bedrijven. Op die manier is een betere vergelijking mogelijk tussen de tracés. De afgelopen weken is in nauw overleg met een expertgroep van LTO-Noord en enkele boeren uit het gebied uitgewerkt hoe dit onderzoek moet worden uitgevoerd. Alle boeren zullen in een schriftelijke informatieronde uitgebreid bevraagd worden over hun bedrijf, hun toekomstplannen en de impact van
de zone op hun bedrijfsvoering. Daarna zal met een grote groep landeigenaren ook in persoonlijke mgesprekken dieper gekeken worden naar de effecten. Op die manier wordt een gedetailleerd beeld verkregen van de impact van de Buizenzone.

Maatschappelijke Kosten Baten Analyse In een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) wordt per tracé gekeken wat de kosten en opbrengsten zijn voor de maatschappij. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar de economische en
werkgelegenheidseffecten, maar ook naar de kosten voor de omgeving en de ruimtelijke kwaliteit.