economie

06 okt 2008, 09:09

Groningse binnenstad krijgt komende jaren grote economische impulsen

De bouw van het Groninger Forum en de vernieuwing van de Oostwand van de Grote Markt, de ontwikkeling van de Noordwand van de Grote Markt, de mogelijke komst van de tram en de herinrichting van de Diepenring: de Groningse binnenstad gaat de komende jaren stevig op de schop en krijgt daarmee enorme economische impulsen. Een en ander staat in de door het college van B en W vastgestelde nota Binnenstad.nu, die deel uitmaakt van de nieuwe structuurvisie Binnenstad.Nu is een impulsprogramma voor de Groninger binnenstad.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Prioriteiten in het programma zijn: de aanpak van de Grote Markt en omgeving; de binnenstad die tijdens de bouwwerkzaamheden blijft functioneren als een aantrekkelijk winkel- en uitgaansgebied; de opwaardering van de Diepenring; de samenhang tussen de binnenstad en de aangrenzende gebieden; de eventuele komst van de tram en de OV-bereikbaarheid van de binnenstad.

Het college wil hierbij, in de traditie van binnenstadsmanagement, nauw samenwerken met de bij de binnenstad betrokken organisaties. Het impulsprogramma moet de binnenstad de komende jaren aan de top van Nederland houden. Eind september gaat het programma de inspraak in.

De visie van B&W op de binnenstad is niet ingrijpend gewijzigd. Echter, de ontwikkelingen die hier de komende jaren gaan plaatsvinden maken het noodzakelijk extra aandacht aan de binnenstad te besteden. Het impulsprogramma Binnenstad.Nu moet hiervoor de basis leggen.


De afgelopen jaren is de kwaliteit van de binnenstad steeds meer toegenomen, met als resultaat het verkrijgen van de titel ‘Beste Binnenstad’. Om aan de top te kunnen blijven zal er de komende jaren, op diverse fronten, hard gewerkt moeten worden.
Concreet betekent dit: blijven investeren in een hoogwaardige openbare ruimte, het verstevigen van de winkelstructuur, een kwalitatief hoogwaardig cultureel- en evenementen¬programma, het beter benutten van de mogelijkheden die ‘groen’ en water bieden, versterking van het wonen, een warenmarkt met kwaliteit en het blijven werken aan een duurzame en veilige binnenstad.

Het nu voorliggende programma betreft een concept dat B&W nog vóór de zomer voor willen leggen aan een aantal bij de binnenstad betrokken organisaties en Stadjers. De inspraak op het programma vindt in het najaar plaats en wordt gekoppeld aan de inspraakprocedure van de structuurvisie voor de gehele stad.

’Geopend tijdens verbouwing’


Er staat een groot aantal ingrijpende ontwikkelingen op stapel: de bouw van het Forum en de Oostwand van de Grote Markt, de ontwikkeling van de Noordwand, de mogelijke komst van de tram en de herinrichting van de Diepenring. Ontwikkelingen die grote kansen bieden voor de binnenstad. Alle reden om met een uitgekiende bouwplanning, een bereikbaarheidsplan en een kwalitatief hoogwaardig evenementenprogramma de binnenstad gedurende de bouwperiode aantrekkelijk en bereikbaar te laten blijven voor een groot en gemêleerd publiek.

Impulsen vanuit directe omgeving
De gebieden grenzend aan de binnenstad, zoals het Stationsgebied, Ciboga/Ebbingekwartier, Sontweg/Damsterdiep, UMCG en Westerhaven, worden steeds belangrijker voor de toekomst van de binnenstad. De ontwikkeling van deze gebieden en aandacht voor optimale verbindingen met het centrum betekenen stuk voor stuk belangrijke impulsen voor de binnenstad en vice versa.

Goed bereikbaar
De mogelijke komst van de tram heeft een grote impact op de binnenstad. Het is een duurzame vorm van openbaar vervoer die niet alleen van betekenis is voor de bereikbaarheid en economische ontwikkeling, maar ze schept ook de nodige ruimte in de binnenstad voor voetgangers en fietsers. De prioriteit voor openbaar vervoer en fiets wil het college verder uitwerken. Ook het beleid met betrekking tot autobereikbaarheid wordt voortgezet: parkeren aan de rand van de (binnen-)stad met hoogwaardige P+R-voorzieningen.

Met elkaar
De versterking van de binnenstad vraagt, naast de inzet van de overheid, ook veel van andere partijen. Initiatieven van ondernemers, ontwikkelaars, culturele instellingen en Stadjers zijn essentieel voor een aantrekkelijke binnenstad voor een breed publiek. De inrichting en het beheer van de openbare ruimte vraagt om duidelijke regelgeving en handhaving. Binnenstad Beter, Ruimte voor Ruimte en het gezamenlijke Binnenstadsmanagement met de GCC hebben bijgedragen aan een breed gewaardeerde openbare ruimte en de uitverkiezing tot Beste Binnenstad. Ook voor de toekomst staat het college een concept voor de binnenstad voor dat uitgaat van transparante en efficiënte samenwerking met alle betrokkenen.

Vaststelling van de Binnenstadsnota kan naar verwachting eind 2008 door de raad plaatsvinden.