economie

04 nov 2014, 21:09

50 miljoen beschikbaar voor Gronings bedrijfsleven via Investerings Fonds Groningen

Er komt in Groningen, op initiatief van de provincie, een bijzonder investeringsfonds.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Groningen willen een financieel investeringsfonds oprichten waaruit het midden- en kleinbedrijf (mkb) in Groningen kan putten voor de vestiging en groei van ondernemingen.

In het Investeringsfonds Groningen, dat andere fondsen aanvult, zit  50 miljoen euro. Groninger bedrijven kunnen met het inleveren van een businessplan bij de diverse beschikbare fondsen leningen aantrekken, participaties aangaan of garantstellingen verkrijgen.

 

Met dit investeringsfonds wil de provincie Groningen de Groninger economie stimuleren. Het midden- en kleinbedrijf (mkb) levert de belangrijkste bijdrage aan de werkgelegenheid in Groningen en heeft last van een niet goed functionerende kapitaalmarkt. Bovendien zijn er in de toekomst minder rijks- en Europese subsidies voor het mkb beschikbaar. Met het instellen van het fonds ondersteunt de provincie innovaties en bedrijfsuitbreidingen in de belangrijke mkb-sector. Het fonds is revolverend van opzet; de opbrengsten van de investeringen worden weer ingezet voor nieuwe aanvragen.

 

Gezien de expertise die nodig is om te beoordelen of businessplannen voldoende revolverend zijn en marktgericht, wil de provincie Groningen de uitvoering van het fonds onderbrengen in een besloten vennootschap, die beheerd wordt door de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM). Voor dit beheer heeft de provincie een investeringsinstructie opgesteld.

Het voorstel om een revolverend fonds voor Groninger mkb-bedrijven in te stellen wordt op 10 december aan Provinciale Staten voorgelegd. Al langer leeft bij het college van GS de wens om het opgebouwde provinciale vermogen (onder andere door de verkoop van aandelen Essent) in te zetten voor de realisatie van publieke doelen.

 

Als Provinciale Staten instemmen met de oprichting van een revolverend fonds wordt goedkeuring aan de minister van Binnenlandse Zaken gevraagd. Naar verwachting wordt het investeringsfonds in het voorjaar van 2015 operationeel, zodat er dan  financiële middelen voor het mkb vrijkomen.