Bereikbaarheid & Verkeer

Paterswoldseweg: Stuurgroep kiest voorkeursontwerp tunnel met inbreng bewoners

De Stuurgroep Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden (ESGL) heeft het voorkeurs-ontwerp vastgesteld voor de tunnel voor alle verkeer bij de spoorwegovergang Paterswoldseweg in Groningen. Het oorspronkelijke ontwerp is aangepast op basis van suggesties en ideeën van omwonenden.


Leestijd: 1 minuut

Paterswoldseweg: Stuurgroep kiest voorkeursontwerp tunnel met inbreng bewoners
Paterswoldseweg: Stuurgroep kiest voorkeursontwerp tunnel met inbreng bewoners

De tunnel wordt aangelegd onder de huidige sporen, die ongeveer 75 cm worden verhoogd. In de tunnel komt een weg met aan beide zijden een fiets- en voetpad. De gemeenteraad van Groningen neemt in september 2014 een besluit over de plannen.

Ventweg

Met het besluit van de Stuurgroep ESGL is duidelijk welk ontwerp de voorkeursvariant is. Deze variant is door provincie, gemeente en ProRail samen met omwonenden opgesteld. De klankbordgroep met omwonenden geeft nu aan inhoudelijk achter het nieuwe ontwerp te staan.Omwonenden hebben in een eerder stadium verschillende ideeën en suggesties aangedragen over het ontwerp en de inpassing van de tunnel.

Door hun inbreng is het oorspronkelijke ontwerp van de tunnel aangepast met een ventweg aan de noordkant van de tunnel. Via deze ventweg kan de Coop supermarkt bevoorraad worden en is het parkeerterrein van BAT Niemeyer aan de Theodorus Niemeyerstraat bereikbaar. Aan de zuidkant van de tunnel wordt de wijk Laanhuizen ontsloten via een 30-kilometerweg over de tunnel naar de Grunobuurt. Dit is nodig omdat door de tunnel de aansluiting van de Koeriersterweg op de Paterswoldseweg verdwijnt.

De weg sluit aan op het stedenbouwkundig plan van woningcorporatie Nijestee voor de Grunobuurt en zorgt ervoor dat de groenstrook aan de Paterswoldseweg behouden kan blijven. Aan sociale veiligheid is maximaal aandacht besteed. Er komen geen kolommen in de tunnel en de wanden wijken uit naar boven. Aan de zuidkant van de tunnel komen groene taluds in plaats van betonnen keerwanden. De actiegroep Tunnel Overleg Laanhuizen (TOL) is principieel tegen een tunnel voor alle verkeer. Mede op verzoek van de raad, worden de door hen voorgestelde alternatieven betrokken bij de besluitvorming in de raad in september.