Bereikbaarheid & Verkeer

Incidentmanagement op gemeentelijke hoofdwegen: Snelle afhandeling ongevallen bevordert doorstroming

Na een verkeersongeval de weg zo snel mogelijk vrijmaken, zodat de doorstroming van het verkeer ook weer snel op gang kan komen. Dat is de kern van het incidentmanagement, dat deze week is ingevoerd op de belangrijkste wegen in de gemeente Groningen. Er werd in onze regio al aan incidentmanagement gedaan op de Rijkswegen en de provinciale wegen, maar nu dus ook op de grote gemeentelijke wegen.


Leestijd: 1 minuut

Forse stijging aantal verkeersongevallen in Groningen
Forse stijging aantal verkeersongevallen in Groningen

Deze uitbreiding is een initiatief van Groningen Bereikbaar. Dat is de samenwerkingsorganisatie die is opgericht om de stad en regio Groningen bereikbaar te houden tijdens de uitvoering van de grote infrastructurele projecten die de komende jaren op stapel staan, zoals de aanpak van de zuidelijke ringweg.

Incidentmanagement bestaat uit het goed in de gaten houden van de wegen én het snel inspelen op verkeersincidenten. Om dit te kunnen doen zijn met alle betrokken partijen (werk)afspraken gemaakt over hun (veranderde) rol en inzet. De partijen die hierbij samenwerken zijn: politie, meldkamer, verkeerscentrale, Rijkswaterstaat, provincie Groningen, gemeente Groningen en landelijke organisaties op het gebied van incidentmanagement.

De komende maanden worden gezien als een gewenningsperiode, die ervoor moet zorgen dat alle schakels goed op elkaar ingespeeld raken. Bij de invoering van incidentmanagement op gemeentelijke wegen loopt Groningen landelijk voorop. "Dat is mooi," zegt wethouder Paul de Rook, tevens voorzitter van de stuurgroep Groningen Bereikbaar. "Groningen staat aan de vooravond van grote werkzaamheden op de weg en aan het spoor. We moeten alle zeilen bijzetten om de regio in deze periode bereikbaar te houden en hinder zoveel mogelijk te beperken."

Incidentmanagement bespaart veel maatschappelijke kosten. De (werk)afspraken tussen de betrokken hulpverleners zorgen voor beperking van de afhandelingstijd van een incident met als gevolg minder en kortere files. Indirect heeft dit ook een positief effect op de verkeersveiligheid.

Bij het principe van incidentmanagement wordt uiteraard rekening gehouden met de verkeersveiligheid, de belangen van mogelijke slachtoffers en de beheersing van de ontstane schade.

Om het Groninger wegennet nog beter in de gaten te kunnen houden vanuit de verkeerscentrale zal in 2015 ook het huidige camera-arsenaal langs de Groninger ringwegen fors worden uitgebreid.