bereikbaarheid-verkeer

21 apr 2017, 11:11

Grote fietsprojecten in Stad: Wilhelminakade, Eikenlaan en Helperzoom

Grote fietsprojecten in Stad: Wilhelminakade, Eikenlaan en Helperzoom

Je bent fietsstad nummer 1 van Europa, of je bent het niet: Groningen gaat dit jaar aan de slag met drie grote fietsprojecten, zodat het fietsverkeer in alle delen van de stad nog soepeler kan verlopen. Dat meldt GroningenBereikbaar.www.groningenbereikbaar.nl

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het college van B&W heeft ingestemd met drie grote fietsprojecten die, als de raad er in mei mee instemt, nog dit jaar hun beslag krijgen.

Het gaat om de aanleg van een unieke fietsrotonde op de kruising Wilhelminakade/Prinsesseweg, het definitieve ontwerp van het fietspad door park Selwerd, inclusief het creëren van voorrang voor fietsers op de oversteek van de Eikenlaan en de ecologische optimalisatie van het tracé voor de fietsroute plus langs de Helperzoom. In alle gevallen staat de veiligheid en het comfort van de fietsers voorop.

 

Unieke fietsrotonde Wilhelminakade

 

In het afgelopen jaar zijn vijf mogelijke varianten voor de herinrichting van het kruispunt Wilhelminakade/Prinsesseweg uitgewerkt. Na een inloopavond in december zijn reacties uiteindelijk verwerkt in de voorkeursvariant van een fietsrotonde. Het bijzondere aan dit ontwerp is dat de fietsrotonde als het ware bovenop de kruising voor gemotoriseerd verkeer wordt gelegd. Daarmee ontstaat een ontwerp dat voor alle weggebruikers heel overzichtelijk is en waarmee de doorstroming kan worden verbeterd. Tijdens een tweede inloopavond in maart bleek een grote meerderheid van de bezoekers zeer positief over dit ontwerp.

 

Proef met oversteek Eikenlaan

 

Ook het definitief ontwerp van het fietspad door park Selwerd is het resultaat van een reeks bewonersbijeenkomsten. Vanwege de grote aantallen fietsers die hier dagelijks passeren is verbreding van deze route noodzakelijk. Met name het aantal bomen dat hiervoor gekapt zou moeten worden, was onderwerp van discussie. In het nu voorgestelde ontwerp moeten maximaal 28 bomen verdwijnen. Zij worden allemaal in de directe omgeving van het fietspad gecompenseerd. In de tunnel onder de Plataanlaan (Noordelijke ringweg) worden de voetpaden aangepast, zodat voetgangers het fietspad niet hoeven te kruisen.

 

De gemeenteraad heeft eerder al ingestemd met het wijzigen van de voorrangssituatie op de Eikenlaan. De fietsers krijgen daar voorrang in plaats van de auto’s. In het huidige ontwerp is een tijdelijke inrichting voor deze fietsoversteek opgenomen. Monitoring moet de komende tijd uitwijzen of de aangepaste voorrangsregeling functioneert en input leveren voor de definitieve inrichting.

 

Ecologische optimalisatie fietstracé Helperzoom

 

In januari heeft de gemeenteraad het voorkeurstracé voor het fietspad langs de Helperzoom vastgesteld, via de Esserhaag en de oostzijde van de Helperzoom achter de bomenrij. Omdat deze variant de ecologie zwaar raakt, heeft de raad ook besloten om een variant van het fietspad vóór de bomen, dus tegen de rijbaan aan, verder uit te werken. In nauwe samenwerking met bewoners- en belangenorganisaties zijn beide tracés op het gebied van ecologie in de afgelopen maanden verder uitgewerkt. Dat heeft uiteindelijk geleid tot een nieuwe variant, waarbij het fietspad vanaf Saaksumborg richting de stad in eerste instantie achter de bomen langs gaat en vanaf Tuinwijck tegen de rijbaan aan komt te liggen. Het college stelt de raad nu voor om deze variant tot een definitief ontwerp uit te werken en te realiseren.