bereikbaarheid-verkeer

14 jan 2015, 04:04

Groningse studenten denken mee over bereikbaarheid in Student Advies Commissie

Groningse studenten denken mee over bereikbaarheid in Student Advies Commissie

De bereikbaarheid van Groningen is een zeer complexe zaak. Alles hangt met alles samen, en zeker wanneer de ringwegen worden opgeknapt is het  een grote uitdaging  om grote files of andere overlast te voorkomen. Groningse studenten zijn uitgenodigd om mee te denken over het bereikbaar houden van de stad,  en om met frisse ideeën te komen. Dat heeft geleid tot de instelling van een Studenten Advies Commissie. Momenteel zijn ze betrokken bij een bereikbaarheidsonderzoek van het Alfacollege.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

 

In april 2013 werden de eerste stappen gezet voor een adviserende rol van studenten binnen ruimtelijke vraagstukken in de stad Groningen. Vanaf september 2013 is in samenwerking met Groningen Bereikbaar en de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen een eerste onderzoek uitgevoerd.

Met de aanstaande ombouw van de zuidelijke ringweg in Groningen dient voor forensen een alternatief te worden gevonden buiten de auto. Het alternatief bij uitstek, het openbaar vervoer, zit echter vol met studenten. Doel van het onderzoek was daarmee oplossingen genereren om fietsgebruik onder studenten te stimuleren. De resultaten van dit onderzoek zijn terug te vinden in het adviesrapport ‘De student op de fiets’.

 

Na het succes van het eerste project is vanuit alle partijen de intentie uitgesproken de SAC een meer structurele rol te geven in de Groningse ruimtelijke planvorming. Deze intenties zijn inmiddels verder uitgewerkt en worden binnenkort bekrachtigd middels een officiële overeenkomst. De SAC zal zich daarmee in de toekomst bezig gaan houden met drie pijlers: kennisinstituut, intermediair en adviesorgaan.

 

 Bereikbaarheidsonderzoek Alfa-college Groningen
 

Een van de projecten waar de studenten momenteel aan werken betreft een Bereikbaarheidsonderzoek onder de deelnemers van het Alfa-college Groningen om inzicht te verkrijgen in hun routekeuze, reisgedrag en motivaties.

In samenwerking met de afdeling marketing & communicatie en deelnemers van het Alfa-college is een enquête opgesteld en promotiemateriaal ontwikkeld.

Daarnaast zal voor de dataverzameling ook gebruik worden gemaakt van een vervoeranalyse, een deelnemerspanel en poorttellingen. Binnen het project gebruiken we tevens de expertise van Groningen Bereikbaar en het ministerie van Infrastructuur & Milieu. De uitkomsten worden in de eerste maanden van 2015 verwacht.

 

 www.sacgroningen.nl