bereikbaarheid-verkeer

18 mei 2016, 09:09

Drie alternatieven voor aansluiting N361 op Noorderhoogebrug; Stadjers om mening gevraagd

Drie alternatieven voor aansluiting N361 op Noorderhoogebrug; Stadjers om mening gevraagd

De provincie Groningen heeft drie mogelijke alternatieven onderzocht om de verkeerssituatie bij de provinciale weg N361 op de noordelijke ringweg te verbeteren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Daarbij gaan twee alternatieven uit van een nieuwe aansluiting op de noordelijke ringweg bij Noorderhoogebrug. In het derde alternatief worden alleen de fietsroutes verbeterd. Doelstellingen van het project zijn het verbeteren van de bereikbaarheid van Noordwest-Groningen, het verbeteren van de verkeersveiligheid en de leefbaarheid.

Van 9 mei tot en met 19 juni liggen de drie alternatieven en de bijbehorende onderzoeken ter inzage. Dan kan iedereen die dat wil reageren op de plannen. Op 19 mei, van 17.00 tot 20.30 uur, is er een inloopavond in het Dorpshuis Noorderhoogebrug (Wolddijk 161). Bezoekers kunnen dan vragen stellen over de verschillende alternatieven en de uitgevoerde onderzoeken.

In het voortraject is al met verschillende belanghebbende partijen gesproken, maar nu willen de provincie en de Gemeente Groningen ook de mening van bewoners, ondernemers en belanghebbenden horen die nog niet eerder aan bod zijn geweest. Mede op basis van de binnengekomen reacties en de uitgevoerde onderzoeken bepalen de colleges van Gedeputeerde Staten en burgemeester en wethouders een voorlopig voorkeursalternatief. 

De huidige aansluiting van de N361 op de ringweg voldoet niet aan de kwaliteitseisen voor een goede en veilige weginrichting. Daarnaast komt er  in Noorderhoogebrug sluipverkeer voor.  De route vanaf de N361 naar de noordelijke ringweg is in de huidige situatie onlogisch en indirect. Op dit moment kan het verkeer bij de aansluiting Noorderhoogebrug niet alle richtingen op. Hierdoor moet het doorgaande verkeer richting de oostelijke ringweg door de bebouwde kom rijden. Daarnaast kruist dit doorgaande verkeer op verschillende plekken het fietsverkeer.