bereikbaarheid-verkeer

15 jun 2016, 15:03

Aankoop PostNL-locatie in Groningen rond; betere mogelijkheden voor busstation; kantoor Big Building weg in 2018

Aankoop PostNL-locatie in Groningen rond; betere mogelijkheden voor busstation; kantoor Big Building weg in 2018

Groningen Spoorzone is met PostNL tot overeenstemming gekomen over de aankoop van de PostNL-locatie aan de zuidzijde van het Hoofdstation. De aankoop maakt het mogelijk om de geplande busonderdoorgang te verkorten. De verkorte busonderdoorgang is onderdeel van het ontwerp bestemmingsplan ‘Hoofdstation Groningen’ dat het college van B&W voor inspraak vrijgaf.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De verkorte busonderdoorgang vanaf de Stationsweg naar de zuidzijde van het Hoofdstation maakt het mogelijk straks een gestrekt busstation aan de zuidkant te realiseren. Gestrekt wil zeggen dat alle haltes zich aan één lang busperron bevinden. Het voordeel hiervan is dat een veiliger situatie ontstaat, doordat voetgangers niet hoeven over te steken.

Bovendien is alles ‘gelijkvloers’ en is het busperron per lift/roltrap voor iedere reiziger bereikbaar. Daarnaast kan de aansluiting van de Rivierenbuurt bij het stationsgebied worden verbeterd.

 

PostNL

 

Na sloop komt op de huidige PostNL-locatie naast de busonderdoorgang een groenvoorziening. Samen met bewoners uit de directe omgeving wordt dit de komende tijd verder ingevuld. Daarbij wordt ook gekeken naar behoud van parkeergelegenheid. De huidige gebruikers van het gebouw moeten uiterlijk 1 juni 2018 het pand verlaten. Daarna wordt het pand gesloopt.

In het PostNL-pand is momenteel onder ander de ‘Big Building’ voor startups gevestigd. Tot 1 juni 2018 kunnen zij gebruik blijven maken van het gebouw. De gemeente staat met de initiatiefnemers van de ‘Big Building’ in contact, onder andere over de periode na 1 juni 2018. De gemeente vindt dit een goed initiatief en vindt het belangrijk dat startups een eigen plek hebben in de stad.

 

Westflank

 

Groningen Spoorzone wil ook aan de slag met de noordwestkant van het Hoofdstation, de zogenaamde Westflank. Dit betreft de realisatie van een zogenaamde Kiss and Ride halte (K+R) en een taxistandplaats. Deze worden straks direct aangesloten op het perron. Verder is het de bedoeling om hier minstens 800 parkeerplekken voor fietsen te realiseren. Het bestemmingsplan voorziet ook in de mogelijkheid om de ‘fietsflat’ aan de westzijde van het station binnen het stationsgebied te verplaatsen. Voor deze plannen moet de gemeenteraad nog wel middelen beschikbaar stellen.

 

Monumenten

 

De gemeente gaat ervan uit dat er geen substantiële aanpassingen aan het stationsgebouw worden gedaan. Om het nieuwe station te kunnen realiseren, moeten wel het seinhuis en een deel van de perronkappen (tijdelijk) worden verwijderd. We streven er naar om de architect ruimte voor een integraal ontwerp te geven wat ons het mooiste station binnen het beschikbare budget oplevert. Uiteraard met respect voor de monumentale waarde.

 

Ontwerp bestemmingsplan ter inzage

 

Het bestemmingsplan maakt de verkorte busonderdoorgang, evenals de aanleg van een fietstunnel, een ondergrondse fietsenstalling en de zuidentree in de toekomst planologisch mogelijk. Het college van B&W heeft het bestemmingsplan nu als ontwerp voor inspraak vrijgegeven.

Het plan ligt in de periode van 16 juni tot en met 27 juli ter inzage bij de gemeente. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie eveneens terecht tijdens een inloopbijeenkomst. Deze vindt plaats op 28 juni in de Puddingfabriek, Viaductstraat 3-4, tussen 19.30 en 21.30 uur.

Meer informatie is ook te vinden op de website van Groningen Spoorzone: www.groningenbereikbaar.nl/spoorzone. Op basis van alle reacties wordt naar verwachting in het najaar het definitieve bestemmingsplan door de gemeenteraad vastgesteld.