wonen

11 jul 2018, 10:10

Accountant: ‘Gemeente Groningen heeft financiën nu wel op orde’

Accountant: ‘Gemeente Groningen heeft financiën nu wel op orde’

Vorig jaar zakte de gemeente Groningen voor een ‘financieel eindexamen’, omdat de gemeenterekening niet op orde was. Maar de gemeente heeft kennelijk haar lesje geleerd, want nu gaat de accountant wel akkoord. Vanmiddag komt de financiële situatie van Stad aan de orde tijdens een gemeenteraadsvergadering.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De accountant van de gemeente gaf vorig jaar geen goedkeurende verklaring bij de Gemeenterekening. Nu wel. “Er is hard gewerkt aan een flink aantal verbeteringen in zowel het sociale-, ruimtelijke- als bedrijfsvoeringsdomein”, aldus de accountant. Ook het weerstandsvermogen ligt de komende jaren (2018 tot en met 2021) boven het streven van 100%. Dit betekent dat de gemeente goed in staat is om financiële risico’s op te vangen.


Mogelijk dat fracties tijdens deze vergadering nog moties met wensen voor het college in stemming laten brengen. Aan het eind van deze ‘Rekeningraad’ is het de bedoeling dat de raad de Gemeenterekening vaststelt. Hiermee geeft de raad invulling aan zijn controlerende taak van het gemeentelijke beleid en de resultaten.

 

 Terug kijken op afgelopen jaren

Het college van B&W blikt in z’n laatste Gemeenterekening – op 21 november is de gemeenteraadsverkiezing van de nieuwe gemeenteraad van Groningen – niet alleen terug op 2017 maar op de gehele collegeperiode. “We hebben de afgelopen vier jaar geïnvesteerd in het verkleinen van de verschillen in leefkwaliteit tussen de wijken.”, aldus B&W in de Gemeenterekening.

Het college stipt bijvoorbeeld de toegenomen werkgelegenheid (4000 extra arbeidsplaatsen en 800 nieuwe bedrijven in 2017) en het gebiedsgerichte werken (samenwerken met bewoners en andere partijen in de wijken) aan en de ontwikkelingen in de aantrekkende woningmarkt (versnelling in de woningbouwprojecten en gebiedsontwikkeling in de stad).