nieuws

13 mei 2009, 11:11

Eerste tramlijn van Groningen wel door Oosterstraat; tweede lijn naar UMCG versneld aangelegd

Het college van B en W van Groningen houdt vast aan het plan om de eerste tramlijn die in Groningen gerealiseerd wordt te laten lopen door de binnenstad. Eindbestemming van deze eerste tramverbinding vanaf het Hoofdstation wordt het universitaire complex Zernike in Paddepoel. De eerste tramlijn loopt in het voorstel van B en W, in twee richtingen door de Oosterstraat, over de Grote Markt en het Boterdiep. Maar wel wordt de ruimte die de trambaan in de Oosterstraat in de nieuwe plannen inneemt een stuk kleiner en is er meer ruimte voor voetgangers en voor laden en lossen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dat heeft het college van B en W vanmorgen bekend gemaakt. Eerder drongen de Groningen City Club en ondernemers in de Oosterstraat er op aan te wachten met een tram door de binnenstad, en eerst de als tweede lijn geplande tramverbinding aan te leggen, buiten de binnenstad om. Dat zou tijdwinst opleveren om daarmee te zoeken naar een lijn die in de ogen van de ondernemers minder overlast zou opleveren.

B en W kiezen echter toch gewoon voor een eerste lijn vanaf het station, door de binnenstad naar Zernike. Halverwege de Oosterstraat komt een halte. De aanleg van de tweede tramlijn, naar het UMCG en Kardinge, wordt wel versneld.

Dat zijn de meest in het oog springende maatregelen die Burgemeester en Wethouders van Groningen willen treffen op voorstel van de Stuurgroep Regiotram. Dit naar aanleiding van de inspraak over het voorkeurstracé van lijn 1, van Hoofdstation naar Zenike.

Het voorkeurstracé werd in februari jl. gepresenteerd door de Stuurgroep RegioTram, waarin de gemeente en de provincie Groningen samenwerken. Tussen 23 februari en 23 maart hebben 111 organisaties en inwoners een schriftelijke inspraakreactie gegeven op het voorkeurstracé.


De plannen voor de introductie van de tram in Groningen zijn door veel insprekers met instemming begroet, maar ondernemers uit de Oosterstraat zijn tegen de geplande dubbele trambaan door hun straat. Zij verwachten dat bedrijven schade zullen lijden door de komst van de tram. Voor dubbelspoor is in de Oosterstraat naar hun mening onvoldoende ruimte. Een andere veelgehoorde inspraakreactie is de wens de geplande tweede tramlijn, naar UMCG en Kardinge, aan te leggen vóór de tramlijn van Hoofdstation Groningen naar Zernike.

Meer ruimte voor voetgangers en laden en lossen


B&W hebben aan de hand van het Inspraakrapport over het voorkeurstracé van lijn 1 besloten in het noordelijke deel van de Oosterstraat over circa 80 meter strengelspoor (gebundeld spoor) aan te leggen, in plaats van dubbelspoor. Hierdoor wordt de ruimte die de trambaan inneemt een stuk kleiner en is er meer ruimte voor voetgangers en voor laden en lossen. In het zuidelijke deel en in het midden van de Oosterstraat is voldoende ruimte voor een dubbele trambaan. Ongeveer halverwege de Oosterstraat komt ook een halte in twee richtingen, zodat het winkelende publiek de Oosterstraat en de naburige Gelkingestraat goed kan bereiken per tram. Project RegioTram kijkt samen met gemeente, ondernemers en bewoners nadrukkelijk naar de beste oplossing voor de inrichting van de straat. Daarbij is speciale aandacht voor bevoorrading, en voor locaties voor fietsparkeren voor zowel bezoekers als bewoners.

Aan de wens van onder meer het UMCG tot spoedige aanleg van lijn 2 komt B&W tegemoet door de aanleg te versnellen. Met de aanleg van tramlijn 1 wil het college niet wachten, omdat de verkeersproblematiek op de route Hoofdstation – Zernike geen uitstel verdraagt. In 2014 moet de eerste tram rijden.

Gemeenteraad

De gemeenteraadscommissie Beheer en Verkeer bespreekt het Inspraakrapport op 3 juni a.s. Twee weken erna, op 17 juni a.s, besluit de gemeenteraad over het tracé van lijn 1.