nieuws

04 sep 2000, 00:12

Waterschap Hunze en Aa’s houdt bestuursverkiezingen

Voor het nieuw gevormde waterschap Hunze en Aa's zullen in november verkiezingen plaatsvinden voor het algemeen bestuur. Op maandag 4 september, vandaag, sluit de termijn voor kandidaatstelling.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Eén van de kandidaten is ir. Menno Visser (35) uit Haren. In het dagelijks leven is hij hoofd Beleid, Logistiek en Informatie bij de Milieudienst in Groningen. Daarnaast is hij gemeenteraadslid in Haren. Enige jaren geleden is hij reeds lid geweest van het bestuur van het Zuiveringschap West-Overijssel.
Visser heeft zich kandidaat gesteld voor de categorie ingezetenen (= "betalende inwoners") in district 2 (ruwweg de driehoek Groningen - Pekela's - Assen) Volgens zijn internetpagina (http://www.go.to/Menno.Visser) stelt hij zich kandidaat omdat hij interesse heeft voor de taken van het waterschap: waterkwaliteits- en kwantiteitsbeheer. Daarbij gaat het o.a. om afvalwaterzuivering en beheer van dijken en waterstanden. Met een technische opleiding (scheikundige technologie aan de Technische Universiteit in Delft), werkervaring bij een ingenieursbureau en uitgebreide bestuurlijke ervaring denkt hij een geschikte kandidaat te zijn.
Het waterschap Hunze en Aa's is opgericht op 1 januari 2000 en verzorgt globaal het gebied tussen Groningen, Delfzijl en Emmen en is wat oppervlakte betreft het grootste integrale waterschap van Nederland. Het gebied omvat 213.000 hectare, 420.000 inwoners en 595.000 vervuilingseenheden (= gemiddelde hoeveelheid afvalwater per inwoner). Het waterschap beheert 3.525 km kanalen en sloten, heeft 350 medewerkers in dienst en geeft per jaar 120 miljoen gulden uit. Het hoofdkantoor komt in Veendam. Het algemeen bestuur met 31 zetels bestaat uit 4 categorieën: ingezetenen (inwoners, 14 zetels), ongebouwd (grondbezitters, 7 zetels), gebouwd (eigenaren gebouwen, 7 zetels) en bedrijfsgebouwd (eigenaren bedrijfsgebouwen, 3 zetels). In november kunnen de kiezers een stem uitbrengen door een thuis te ontvangen stembiljet in te vullen en op te sturen. De verkiezingen vinden plaats in drie kiesdistricten. In januari 2001 gaat het nieuwe bestuur van start.