nieuws

27 mrt 2008, 21:09

Vier noord-Groningse gemeenten samen in krachtiger Eemsdelta

De vier Eemsdeltagemeenten Appingedam, Delfzijl, Eemsmond en Loppersum hebben een akkoord bereikt om intensiever samen te gaan werken, met de provincie als bondgenoot. Het doel van de samenwerking is om de leefkwaliteit in de regio Eemsdelta op een hoger niveau te tillen. Speerpunten van de samenwerking zijn economie, wonen/voorzieningen en samenwerking van de ambtelijke organisaties van de vier gemeenten. Het bereikte akkoord wordt binnenkort door de colleges van b&w en gedeputeerde staten voorgelegd aan de gemeenteraden en provinciale staten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De regio Eemsdelta heeft te maken met kansen en uitdagingen die om een gemeenschappelijke aanpak vragen. De gemeenten vinden het van groot belang om de krachten te bundelen. Ook andere partijen zoals bedrijfsleven, woningcorporaties en onderwijs- en zorginstellingen zijn betrokken geweest bij het opstellen van het bestuursakkoord.

Economie


De Eemsdeltahavens vormen de economische motor van de regio. De stormachtige ontwikkelingen in de Eemhaven, haar positie als Energy Valley en de ontwikkeling op het Chemiepark vragen om een gemeenschappelijke benadering. Het regionale midden- en kleinbedrijf kan flink profiteren van een sterke gezamenlijke aanpak. Ook onderwijs en arbeidsmarkt kunnen inspelen op de nieuwe ontwikkelingen. Op termijn zouden de achterlandverbindingen en energieinfrastructuur moeten worden verbeterd.

Wonen en voorzieningen


In het bestuursakkoord staat verder dat de gemeenten een gezamenlijk woonbeleid gaan voeren. Het aantal inwoners in de regio daalt en verandert van samenstelling. Dit betekent een veranderende behoefte op de woningmarkt. Een goede afstemming van de regionale woningmarkt en de herstructurering is essentieel om als regio een aantrekkelijk en divers woonaanbod te kunnen bieden.

Samenwerking ambtelijke organisaties


De vier gemeenten hebben geconstateerd dat door samenwerking van de ambtelijke organisaties verdere professionalisering en een kwaliteitsverbetering plaats kan vinden. Bovendien kan door samenwerking efficiënter en goedkoper worden gewerkt en zijn de gemeenten minder kwetsbaar op het gebied van de bedrijfsvoering. De gemeenten zijn van plan om de reeds bestaande samenwerking van de ambtelijke organisaties stap voor stap verder uit te bouwen en de gemeenschappelijke activiteiten onder te brengen in een gezamenlijke organisatie. Nog dit jaar worden er stappen gezet op het werkveld vergunningverlening, toezicht en handhaving en op het werkveld economie.