nieuws

14 mei 2013, 20:08

Tientallen miljoenen voor aanpak weg Groningen-Winsum

De provincie Groningen heeft extra geld uitgetrokken voor de verbetering van de doorstroming, veiligheid en leefbaarheid op het traject Groningen-Winsum. Ook is de provincie voornemens het vrachtverkeer in het centrum van Bedum te verminderen door een rondweg aan te leggen. In totaal wordt er voor 41 miljoen euro geïnvesteerd in dit gebied. Hierin is tevens de rondweg ten noorden van Winsum meegenomen ter ontlasting van de Onderdendamsterweg.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De recente nieuwe coalitievorming heeft ertoe geleid dat er nieuwe investeringen mogelijk zijn in dit gebied. Begin juni zijn er informatiebijeenkomsten gepland zowel in Winsum als in Bedum om de nieuwe situatie toe te lichten.

In het afgelopen jaar is hard gewerkt aan het in kaart brengen van de verkeersproblematiek en het ontwikkelen van alternatieve oplossingen. Zo hebben ambtenaren van de provincie Groningen samen met betrokken gemeenten Bedum, Winsum, Groningen en De Marne in een werkatelier nog alle mogelijke alternatieve trajecten geanalyseerd. Hierin hebben de partijen een goede afweging gemaakt van alle belangen, zowel ruimtelijk, financieel als verkeerskundig.


In Sauwerd en Bedum is samen met omwonenden en andere belangenpartijen gekeken of alle mogelijke opties goed in kaart waren gebracht en of er vanuit het gebied ook nog alternatieven werden aangedragen. Dit alles is in een zogenoemde Quick Scan-studie in beeld gebracht.