nieuws

13 mrt 2002, 00:12

Stadskanaal krijgt eigen klimaatbeleid

Als een van de eerste gemeenten in de provincie Groningen gaat Stadskanaal een eigen klimaatbeleid voeren. B en W hebben besloten het huidige energiebeleid te verbreden tot klimaatbeleid. Met de invoering van klimaatbeleid kan uitvoering gegeven worden aan het Kyoto-protocol voor vermindering van broeikasgassen. Hierbij gaat het met name om kooldioxide (CO2).

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Om vast te stellen, waar de gemeente Stadskanaal op dit moment staat is een zogenaamde klimaatscan uitgevoerd. Daaruit blijkt, dat de gemeente een groot aantal activiteiten wel uitvoert, maar vaak incidenteel. Duurzaam Bouwen wordt bijvoorbeeld niet in alle gevallen toegepast. Ook het stimuleren van zonne-energie (zonnepanelen) is niet structureel in het beleid van de gemeente opgenomen. Zo zijn er meerdere activiteiten op te noemen, die de gemeente soms wel en soms niet doet. Dit moet bij het klimaatbeleid veranderen. Allerlei activiteiten moeten standaard worden uitgevoerd. Een goed voorbeeld daarvan is het vastgestelde budget, dat beschikbaar is voor uitvoering van energiebesparing in gemeentelijke gebouwen. Het resultaat daarvan is geweest, dat de gemeente de afgelopen jaren fors op energie heeft bespaard.
De bedoeling van het klimaatbeleid is, dat een groot aantal activiteiten structureel worden. Om dit voor elkaar te krijgen, stelt de rijksoverheid extra geld beschikbaar. De gemeente behoeft zelf niet meer dan 50% van de kosten op te brengen. Hoe de uitvoering er uit moet zien wordt later dit jaar door de gemeenteraad vastgesteld.