nieuws

01 jul 2018, 09:09

Sneller passende woningen voor ex-cliënten Beschermd Wonen en Opvang

Sneller passende woningen voor ex-cliënten Beschermd Wonen en Opvang

Cliënten uit instellingen voor Beschermd Wonen en Opvang die in staat zijn om zelfstandig te wonen, moeten binnen 3 maanden eigen woonruimte kunnen vinden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Deze afspraak staat centraal in het convenant ‘Huisvesting (ex)-cliënten Beschermd Wonen en Opvang’. Wethouder Zorg en Welzijn Ton Schroor (namens de 20 Groninger gemeenten), directeur van Lefier Lex de Boer en bestuurder van Het Kopland Alice Vellinga ondertekenden het convenant vrijdagochtend. Groningen is de eerste regio met een dergelijk convenant. De betrokkenen leggen hiermee een stevige basis voor een intensieve samenwerking om cliënten weer zelfstandig te laten wonen.

 

Uitgangspunt is dat cliënten geschikte woonruimte vinden in de gemeenten waar ze vandaan komen. Onderzoeksbureau KAW becijferde dat naar verwachting 70% van de cliënten Beschermd Wonen (in 2017 974 cliënten) op termijn uit kunnen stromen naar een vorm van zelfstandige huisvesting, met eventuele begeleiding. Wethouder Ton Schroor: ‘De ondertekening van het convenant is het sluitstuk van een proces waarbij de partijen het afgelopen jaar naar elkaar zijn toegegroeid. We zien in dat je de problematiek alleen kunt oplossen via samenwerking tussen partijen en op provinciale schaal. Dit bijzondere proces verdient een compliment aan alle convenantpartners, waaronder alle 13 woningcorporaties en zo’n 20 zorgaanbieders.’

 

Vraag en aanbod

 

KAW heeft in 2017 alle woningcorporaties en 16 grote zorgaanbieders geïnterviewd. Hierbij bleek dat cliënten tegen een aantal problemen aanlopen bij het regelen van een woning. Er zijn in de stad onvoldoende betaalbare huurwoningen beschikbaar voor deze doelgroep. Ook blijkt dat er niet genoeg aandacht is voor het aanpakken van schulden en het regelen van voldoende inkomen. Het onderzoek maakt bovendien duidelijk dat de instroom van jongeren vanuit de jeugdzorg in een voorziening voor Beschermd Wonen de afgelopen periode is toegenomen. Aanbevelingen zijn om vraag en aanbod van woningen beter op elkaar te laten aansluiten, betere samenwerking tussen partijen te stimuleren en het ontwikkelen van creatieve woonvormen voor deze doelgroep.

 

Weer Thuis

 

Het convenant past in het landelijke actieprogramma ‘Weer Thuis’ om de uitstroommogelijkheden voor cliënten Beschermd Wonen en Opvang te verbeteren. Gemeenten, zorgaanbieders, woningcorporaties en cliënten(organisaties) werken inmiddels via zogenaamde ‘doetafels’ samen om de belemmeringen op te lossen.