nieuws

11 mei 2009, 09:09

Red de Huismus in Groningen, vindt GroenLinks

Steunt de huismus! Daar komt een initiatief op neer van de fractie van GroenLinks in de gemeenteraad van Groningen, in samenwerking met Vogelbescherming Nederland. Doel is om Groningen tot meest vogelvriendelijke stad van Nederland te maken en daarmee ook de huismus in de stad te behouden, zo meldt gemeenteraadslid Harrie Miedema.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Huismus komt de laatste jaren in stedelijke gebieden steeds meer in de knel. Te weinig nestgelegenheid, te weinig veiligheid en te weinig voedsel. Ook in de stad Groningen neemt het aantal huismussen af en dreigt de mus uit de binnenstad te verdwijnen. De Huismus is zelfs zover achteruitgegaan dat hij op de Rode Lijst van bedreigde vogels terecht is gekomen.
Vogelbescherming Nederland is een actie gestart voor een vogelvriendelijke stad welke actie door GroenLinks wordt gesteund.

 

Eerder heeft Groningen stimulerende maatregelen getroffen ten bate van de Gierzwaluw en de Huiszwaluw. Nu is wat GroenLinks betreft de Huismus aan de beurt.

Het gaat niet goed met de Huismus. In enkele decennia is het aantal broedparen gehalveerd. Wie had kunnen denken dat de - tot voor kort - meest algemene vogel van ons land op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels terecht zou komen? De lijst van alle vogelsoorten die in de gevarenzone verkeren.

Straks niet of nauwelijks mussen meer om het huis, op pleinen en terrassen in de binnenstad? Moeten we die gezellige druktemakers met hun vrolijk getjilp en vrijpostige manieren echt missen? Dat zal toch niet waar zijn?

De Vogelbescherming is daarom in actie gekomen en de GroenLinks raadsfractie in Groningen neemt het initiatief om in de stad Groningen een aantal maatregelen voor te stellen die een bijdrage kunnen leveren aan behoud en versterking van de mussenpopulatie.

GroenLinks denkt aan de volgende maatregelen:

 

1. Stimuleren gebruik van de vogelvide

 

 

Mussen hebben een gebrek aan nestgelegenheid. Een belangrijke oorzaak is de verplichting in het bouwbesluit om gaten in gebouwen te dichten.
De Vogelvide is de afgelopen jaren met goed resultaat getest in Noordwijk, Amsterdam, Alkmaar en Hardenberg.


2. Behoud van heggen en stimuleren aanleg daarvan


Huismussen zijn voorzichtige foerageerders welke het liefste vanuit heggen of struiken opereren. Voor hen is dekking tegen roofvogels en katten heel belangrijk.


Het verdwijnen van heggen, hagen of stuiken is daarmee één van de oorzaken van de forse afname van het aantal huismussen. Ook muurbegroeiing zoals Klimop, Wingerd, Heester of Clematis kan veel dekking bieden aan mussen en andere vogels. Het is daarom belangrijk dat particulieren bij erf afscheidingen bestaande heggen behouden of opnieuw aanleggen in plaats van het plaatsen van schuttingen.

De gemeente Groningen kan dat zelf stimuleren door in de openbare ruimte bestaande heggen en middelhoog groen te behouden en door de aanleg van heggen en struiken welke van belang zijn voor de leefwereld van vogels te bevorderen. Voorts zouden particulieren gewezen kunnen worden op de meerwaarde voor o.a. de leefwereld van de Huismus indien men heggen niet vervangt door schuttingen.

Particulieren en bedrijven die een bouwvergunning aanvragen voor de renovatie van hun dak worden geadviseerd de Vogelvide toe te passen in plaats van het gebruikelijke vogelschroot;

1. Met projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties wordt afgesproken om zoveel mogelijk Vogelvides toe te passen bij de bouw en renovatie van (nieuwe) woningen en voorts te bekijken in welke gebouwen in eigendom van de gemeente Vogelvides van meerwaarde kunnen zijn ter ondersteuning van het leefgebied van de Huismus;

2. Aan de eerste 100 particulieren die een Vogelvide willen aanbrengen bij de renovatie van hun dak wordt een eenmalige stimuleringssubsidie ter beschikking gesteld voor de aanschafkosten van de Vogelvide of een gedeelte daarvan onder de voorwaarde dat er maximaal voor 6 meter door de gemeente wordt gesubsidieerd. De Vogelvide kost ca € 29 per meter, zodat de kosten van dit voorstel beperkt blijven tot maximaal € 17.400;

3. Door de afdeling stadsecologie wordt, in samenspraak met woningbouwcorporaties en natuurorganisaties uit de stad, een plan opgesteld om bestaande heggen, hagen, struiken en muurbegroeiingen (Klimop) welke voor vogels en de huismus in het bijzonder van belang zijn, te behouden en waar mogelijk te stimuleren dat in de openbare ruimte nieuwe heggen worden aangeplant, juist op plaatsen waar de woon- en leefomstandigheden van de huismus kunnen worden versterkt;

4. In de communicatie met de bevolking wordt aandacht besteed aan de woningnood van mussen door middel van een folder en via de gemeentepagina in de Gezinsbode, inclusief informatie over de in punt 3 geformuleerde stimuleringssubsidieregeling en met een verwijzing naar meer informatie die beschikbaar is op de website van de Vogelbescherming (www.vogelbescherming.nl).

5. In samenwerking met natuurorganisaties wordt onderzocht waar de huismuskolonies in de stad zich bevinden en waar hun slaapplaatsen zich bevinden. Vervolgens wordt dit in kaart gebracht en wordt alles in het werk gesteld om de kolonies en hun slaapplaatsen zoveel mogelijk te beschermen. Dit betekent o.a. dat als mensen een vergunning aanvragen om hun dak te verbouwen of te slopen, er eerst gekeken wordt of zich op die plek een huismuskolonie bevindt en zo ja, dan worden ze gewezen op het verbod uit de Flora en faunawet om Rode Lijstsoorten zoals de Huismus, te verstoren, verwonden, doden of verontrusten.

6. In het kader van natuur- en duurzaamheidseducatie wordt onderzocht of er in samenwerking met natuurorganisaties een huismussenproject voor basisscholen in de stad kan worden opgezet.