nieuws

13 jul 2012, 09:09

PvdA Groningen: getijdenenergie in Eems-Dollard

De Partij van de Arbeid in Provinciale Staten van Groningen pleit voor een onderzoek naar de mogelijkheden van het winnen van getijdenenergie in de Eems. Belangrijkste vraag hierbij is of dit de oplossing kan zijn voor het zuurstofarme water van de Eems. Hiertoe heeft de partij donderdag vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De PvdA vraagt zich af of er geen kansen liggen om het opwekken van getijdenenergie te combineren met verlaging van de stroomsnelheid en enige beperking van het groeiende verschil van eb en vloed verderop in het estuarium, ter ondersteuning van een herstel van het ecosysteem.In de Eems is er sprake van grote eb- en vloedstromen wat zorgt voor troebel water. De manier waarop de vaargeulen in de Eems en de Dollard de afgelopen tientallen jaren zijn gekanaliseerd maakt dat er veel meer water naar binnen kan en er bij eb ook weer uit moet. Het water komt niet tot rust en het slib krijgt niet de kans te bezinken. De Eems wordt daardoor troebel en zuurstofarm, waardoor vissen en allerlei planten en dieren er niet meer kunnen leven.

De PvdA vraagt zich af of het mogelijk is om met onderwatermolens de kracht van de vloed- en ebstromen wat af te remmen om zo de vertroebeling van het water te helpen verbeteren. Groeiende tijverschillen zijn bovendien ook niet bevorderlijk voor de veiligheid. Wanneer de snelheid van het inkomende vloedwater wat wordt afgeremd, kan er minder water verderop in de Eems en Dollard komen, waardoor er ook minder water uit hoeft te stromen, waardoor het water wat rustiger kan worden.

De PvdA wil een korte studie of in potentie onderwatermolens daaraan kunnen bijdragen. Deze molens zijn niet schadelijk voor vissen, omdat ze vrij langzaam draaien. Bij toepassing van de onderwatermolens op andere locaties bleek zelfs dat zeehonden de apparaten zien als leuke speeltjes.

Vanwege dit alles vragen de Statenleden Sjak Rijploeg, Brunie Batterman en Ingrid Mortiers het college van Gedeputeerde Staten om een kort potentieonderzoek te doen, bij voorkeur binnen de kaders van het programma “Naar een rijke Waddenzee”.