nieuws

13 sep 2001, 00:12

PvdA en CDA Groningen steggelen over aantal op te vangen asielzoekers

De Partij van de Arbeid vindt dat er in Groningen voldoende ruimte is om het huidige aantal van 11.000 asielzoekers te handhaven. Dit in tegenstelling tot het CDA dat vindt dat Groningen niet meer asielzoekers hoeft op te vangen dan ander provincies. De PvdA vindt bovendien dat er een convenant gesloten moeten worden, zoa laat PvdA fractievoorzitter Gerritsen weten

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De PvdA- Statenfractie Groningen acht het waarschijnlijk dat het asielzoekersvraagstuk nog lang zal bestaan. Vanuit een oogpunt van solidariteit vindt de PvdA-fractie dat de provincie Groningen een duidelijke verantwoordelijkheid moet nemen en blijven nemen. Daarbij vindt de PvdA het goed mogelijk om een bovenproportionele opvang te blijven realiseren, dwz in verhouding met andere provincies meer capaciteit te bieden. Dat is verantwoord gegeven de ruimtelijke mogelijkheden en het tot dusverre beperkte aandeel van allochtonen in de Groninger bevolking. De PvdA wil voorlopig de afgesproken capaciteit van binnenkort ruim 11.000 plaatsen in de provincie Groningen handhaven.
In tegenstelling tot het CDA wil de PvdA de capaciteit van de opvang dus niet terugbrengen. Het CDA stelt immers voor om de capaciteit met zeker de helft te reduceren. De PvdA vindt het onverantwoord om terug te komen op de ingezette koers, omdat daarmee wordt het asielbeleid weer ter discussie gesteld. De PvdA stelt vast dat de opvang van asielzoekers in de provincie doorgaans zonder veel problemen plaatsvindt en dat er sprake is van een behoorlijk maatschappelijk draagvlak. Er is dan ook geen aanleiding om afspraken die gemaakt zijn met gemeenten ongedaan te maken.