nieuws

14 dec 2007, 10:10

Provinciebestuur schiet tekort in controle : Jeugdzorg geeft tonnen te veel uit

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen hebben een intern onderzoek gedaan naar de financiële situatie bij Bureau Jeugdzorg (BJZ). Het onderzoek gaat over een onvoorziene uitgave van BJZ van €700.000,- waar geen inkomsten tegenover staan. Uit het onderzoek blijkt dat het College van Gedeputeerde Staten signalen over dit dreigende tekort niet tijdig heeft onderkend. Ook heeft het College te weinig stil gestaan bij de risico's van de financiering onder voorbehoud van het Rijk.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Reden voor GS om nu het financiële toezicht te verscherpen, ondermeer met een toezichthouder bij BJZ.

Aanleiding


Gedeputeerde Staten hebben tot het onderzoek besloten na een mededeling van de nieuwe directeur van BJZ over de financiële situatie begin oktober jl. Het College heeft onderzocht hoe de besluitvorming rondom de bestedingen is verlopen en wat de reden is geweest van de uitgaven. Ook is onderzocht hoe het College invulling heeft gegeven aan het financiële toezicht op BJZ. Om het onderzoek een onafhankelijk karakter te geven is het uitgevoerd door de concerncontroller in samenwerking met het accountantskantoor Ernst & Young.

De financiële situatie van BJZ


Van een acuut geldprobleem bij BJZ is vooralsnog geen sprake, ook komen de activiteiten van BJZ niet direct in gevaar. Wel loopt door de extra uitgaven het eigen vermogen van BJZ terug met € 1,2 miljoen.
Het geld is besteed aan de gewenste doeleinden: aan zorg en aan extra zorgtaken die BJZ toegewezen zou krijgen van het rijk, maar uiteindelijk niet kreeg.


De rol van de provincie
Uit het rapport blijkt dat het College signalen over dreigende tekorten niet tijdig heeft onderkend. Daarnaast heeft zij te weinig stil gestaan bij de risico's van financiering onder voorbehoud van het beschikbaar komen van rijksmiddelen. Wanneer GS de signalen in de periode 1 juni - 8 oktober 2007 tijdig en op waarde hadden geschat, hadden zij in overleg met Bureau Jeugdzorg naar passende maatregelen kunnen zoeken. In die periode heeft het College echter zwaar ingezet op inhoudelijke beleidsdoelstel-lingen, zoals het terugdringen van de wachtlijsten. Er is in die periode te weinig aandacht geweest voor het toezicht op de financiën van BJZ.

Het College van GS onderschrijft de conclusies en neemt de volle verantwoordelijkheid. Zij zal de aanbevelingen voor zover het de rol van de provincie betreft integraal overnemen. Een belangrijke maatregel is dat de provincie per 1 januari 2008 een toezichthouder benoemt om de toezichthoudende rol van de provincie te versterken.

Vervolg
Het rapport beschrijft ook werkwijzen bij BJZ rond deze situatie, waaruit de onderzoekers conclusies en aanbevelingen trekken. Voordat het College een oordeel uitspreekt over die conclusies en aanbevelingen, willen GS de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van BJZ in de gelegenheid stellen hierop te reageren.