nieuws

08 apr 2008, 21:09

Provincie voorziet forse toename aantal vacatures in Groningen

Het college van Gedeputeerde Staten van Groningen verwacht de komende jaren een groeiend aantal vacatures in Groningen en een dreigend tekort aan vooral MBO 'ers.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Daarnaast is er nog steeds een te hoge schooluitval en een lage arbeidsparticipatie van vooral laaggeschoolden.
Een en ander staat in het Actieprogramma Arbeidsmarkt 2008-2012 van dee provincie Groningen dat door het college van GS is vastgesteld.

Door economische groei is steeds meer personeel nodig. Met het nieuwe Actieprogramma arbeidsmarkt 2008-2012 wordt het toenemende verschil tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt aangepakt. Daarnaast zet het college van GS in op scholing. Goede scholing vergroot de kans op het vinden van een baan. GS willen zich samen met partijen als gemeenten, kennisinstellingen en werkgever- en werknemerorganisaties inspannen om te zorgen voor voldoende en goed opgeleid personeel in belangrijke economische sectoren zoals de techniek, bouw, onderwijs en zakelijke dienstverlening.

Binnen het actieprogramma staan vier actielijnen centraal. Binnen deze actielijnen zullen verschillende projecten* worden ontwikkeld.

Investeren in de kwaliteit van de beroepsbevolking.

Verwachte en bestaande arbeidstekorten moeten worden teruggedrongen. Om dit te kunnen bereiken wordt ingezet op 'een leven lang leren'. Het doel hiervan is het aandeel werkenden met een startkwalificatie te verhogen. Medewerkers zijn beter inzetbaar, waardoor werkloosheid kan worden voorkomen.
Projectvoorbeelden: Leren Werken, Scholing werkt (duale trajecten).

Talentontwikkeling.
Hier ligt de focus op bijvoorbeeld op het bieden van meer inzicht in beroepskeuze en de kansen van beroepen op de arbeidsmarkt. Het stimuleren van de doorlopende leerlijn, het opzetten van projecten om jongeren te interesseren voor techniek en projecten die zorgen voor een goede kennisoverdracht tussen onderwijs en arbeidsmarkt.
Voorbeelden: Bedrijfsgerichte Actie techniek en Scholing, Actieplan bestrijden vroegtijdig schoolverlaten Groningen.

Vergroten arbeidsparticipatie.

Het doel is stimuleren van kennis en innovatie door het minimaliseren van krapte op de arbeidsmarkt. Iedereen die kan werken, komt aan het werk!
Specifiek gericht op: jongeren, hoger opgeleiden, niet uitkeringsgerechtigden (NUGG'ers), bijstandsgerechtigden en ouderen. Projectvoorbeelden: 'Werken in de zorg na je 50e' en Kleurrijk Thuishuis' (vergroten van arbeidsparticipatie van allochtone vrouwen.)

Stimuleren van ondernemerschap.

Ondernemerschap is een belangrijke voedingsbodem voor groei en innovatie. De provincie wil ondernemerschap stimuleren. Het enthousiasmeren begint al in het onderwijs. Deze vierde actielijn is gericht op: potentiële starters in het onderwijs, startende ondernemers, doorstarters, gevestigde ondernemers en creatieve ondernemers.
Projectvoorbeelden: Ondernemersacademie Noorderpoort- en AlfaCollege, Pilot Bouwtalent (gericht op jonge, ambitieuze potentiële ondernemers voor de Bouw), Microkrediet voor ondernemende MBO studenten.