nieuws

29 jun 2000, 00:12

Provincie Groningen wil halt aan uitdroging natuurgebieden

De provincie Groningen wil zo snel mogelijk een einde maken aan de verdroging van de natuurgebieden in de provincie. Bovendien moeten reeds verdroogde natuurgebieden weer vochtig worden gemaakt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Om een einde te maken aan de verdroging van de natuurgebieden heeft het college van Gedeputeerde Staten een Programma Verdrogingsbestrijding vastgesteld. Daar is voor het jaar 2000 een bedrag van een miljoen gulden voor beschikbaar gesteld.
De verdroging is een gevolg van de daling van de grondwaterstand, hetgeen weer een gevolg was van de waterwinning.
De provincie streeft er naar om in 2010 vijftig procent van het verdroogde areaal te hebben hersteld. In 2020 moet de verdroging in de provincie Groningen volledig zijn verdwenen