nieuws

25 sep 2012, 17:05

Provincie Groningen ‘moet scherper zijn bij controleren risicovolle bedrijven’

De provincie had scherper en pro-actiever kunnen zijn in haar controle van risicovolle bedrijven.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De provincie Groningen heeft een team deskundigen onderzoek laten doen naar haar werkwijze bij risicovolle bedrijven.


Doel was vast te stellen of de provincie in haar vergunning-, toezicht- en handhavingstaken (VTH) passend en voortvarend is geweest. Het zogenoemde auditteam concludeert dat het provinciale optreden in de afgelopen decennia sterk is gekenmerkt door een faciliterende houding ten opzichte van de bedrijven. De provincie had scherper en pro-actiever kunnen zijn en op onderdelen ook moeten zijn. Deze conclusie sluit aan bij de landelijke ontwikkeling waar de VTH-taken zich in bevinden.

Onderzoek naar risicovolle bedrijven
In de eerste helft van 2011 heeft de provincie door een commissie onder leiding van prof. De Ridder onderzoek laten doen naar haar optreden bij het bedrijf North Refinery.

De conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek zijn aanleiding geweest voor een aantal maatregelen in de werkwijze van de provincie waar het gaat om de VTH-taken. Ook heeft de provincie toen aangekondigd te onderzoeken of haar aanpak bij de meest risicovolle bedrijven in Groningen passend en voortvarend is geweest, of dat er aanpassingen noodzakelijk zijn. Deze zogenoemde audit is nu afgerond.

Rode draden audit


Het auditteam heeft een onderzoek gedaan gebaseerd op de dossiers die de provincie in huis heeft. De conclusies van dit dossieronderzoek heeft het team samengevat in een aantal rode draden. Dit zijn thema’s die ze in het merendeel van de cases tegen is gekomen. Vrijwel al deze conclusies sluiten aan bij maatregelen die de provincie al heeft ingezet na het onderzoek van commissie De Ridder. Dan gaat het onder andere om de aanbeveling een milieubeleidskader te ontwikkelen, het op tijd actualiseren van vergunningen en tijdig handhaven en het oplossen van een aantal hardnekkige organisatorische knelpunten.

Hierbij moet gedacht worden aan betere documentatie en archivering. Ook ziet het auditteam dat bedrijven voor de zekerheid extra ruimte in de vergunning aanvragen maar daar vervolgens geen gebruik van maken. Waar dit voorheen automatisch verviel, moeten provincies dit tegenwoordig actief beëindigen. De provincie Groningen kan hierin proactiever handelen.