nieuws

07 jun 2012, 10:10

Provincie Groningen houdt elf miljoen euro over en versterkt reserves

De provincie Groningen heeft over het boekjaar 2011 een bedrag van ruim 11 miljoen euro over kunnen houden. Provinciale Staten hebben tijdens haar laatste vergadering besloten om daarvan acht miljoen euro toe te voegen aan de algemene reserve.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:


Provinciale Staten hebben ingestemd met de jaarstukken van 2011. In het debat heeft het college van Gedeputeerde Staten toegezegd aan de realisatie van projecten te werken en te kijken of projecten naar voren kunnen worden gehaald om zo de werkgelegenheid een extra stimulans te geven.

De Staten hebben het rekeningresultaat over 2011 vóór bestemming vastgesteld op € 177.430.686,--. Per saldo werd € 157.822.307,-- in de reserves gestort. Het resultaat na bestemming bedroeg € 19.608.379,--. Na overboeking bedraagt het nettoresultaat
€ 11.232.465

 

Het resultaat na bestemming € 19.608.379 wordt als volgt bestemd:
1. Wegens overboeking van de kredieten 2011 naar 2012: een bedrag van € 8.375.914 toe
te voegen aan de algemene reserve.
2. Een bedrag van € 500.000 toe te voegen aan de algemene reserve en te bestemmen voor
Afkoopsom risico’s overdracht muskusrattenbestrijding naar waterschappen.
3. Een bedrag van € 624.151 toe te voegen aan de algemene reserve en te bestemmen
voor afkoopsommen wegen.
4. Een bedrag van € 140.000 toe te voegen aan de algemene reserve en te bestemmen voor de opbouw Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD), middelen uit de decembercirculaire.
5. € 3.590.510 aanvulling minimaal benodigd weerstandsvermorgen toe te voegen aan de algemene reserve.
6. Een bedrag van € 1.700.000 toe te voegen aan de algemene reserve en te bestemmen voor reservering middelen voor WAO eigen risico.
7. € 4.677.804 toe te voegen aan de algemene reserve en te bestemmen voor Begrotingsruimte 2012-2016.