nieuws

02 mei 2002, 00:12

Overgrote deel Groningse bedrijven voldoet aan

Het merendeel van alle 86 risicobedrijven in Groningen-stad voldoet aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften. Dit blijkt uit een grootscheepse controle die de Milieudienst en de brandweer van de gemeente in 2001 gezamenlijk hebben uitgevoerd onder deze bedrijven.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De controles hebben aanzienlijk meer tijd gekost dan de controlerende instanties van tevoren hadden geraamd. Dit kwam doordat bij de eerste controleronde het merendeel van de bedrijven in overtreding was. Slechts 10 van de 86 risicobedrijven bleek zich daadwerkelijk aan alle voorschriften te houden.
De Milieudienst zegt nagenoeg alle tekortkomingen te hebben weggewerkt door intensieve nacontroles. De gemeente laat zich naderhand positief uit over het veiligheidsbeleid bij de risicobedrijven. Wel wil Groningen de veiligheid verder verbeteren, onder andere door bij nieuwe bestemmingsplannen en bouwaanvragen rekening te houden met veiligheidszones rondom bijvoorbeeld tankstations.
Ook zal de gemeente bij het ministerie van VROM aandringen op uniforme regelgeving voor tankstations. Op dit moment gelden nog andere regels voor LPG-stations van voor 1984, dan voor tankstations die later zijn gebouwd.
Onder de gecontroleerde risicobedrijven bevinden zich 16 LPG tankstations, 2 chemische bedrijven, 7 chemische groothandels en 61 overige bedrijven, waaronder ziekenhuizen, drukkerijen en laboratoria.