nieuws

23 sep 2008, 20:08

Onderzoek naar mysterieuze schade aan woningen en boerderijen provincie Groningen

In opdracht van de stuurgoep Onderzoek Gebouwenschade gaat onder-zoeksinstituut Deltares (voorheen o.m. TNO en GeoDelft) een evaluatie uitvoeren van reeds eerder verricht onderzoek naar de oorzaken van schade aan woonhuizen en boerderijen in de provincie Groningen. Als de schade niet veroorzaakt wordt door de gaswinning: waardoor dan wel?

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Aanleiding voor het onderzoek is de ongerustheid die ontstaan is na diverse aardbevingen die afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Inwoners van Middelstum en omgeving zijn bezorgd over de kracht van toekomstige aardbevingen en de schade die deze aardbevingen kunnen veroorzaken aan huizen en andere gebouwen.

Eerder is al onderzoek gedaan naar de relatie tussen aardgaswinning, aardbevingen en bodemdaling en de kans op schade aan gebouwen. Ook is bij individuele schadegevallen nagegaan of er verband bestaat met aardgas-winning. Als dit niet het geval blijkt blijven bewoners met de vraag zitten wat de oorzaak van schade aan hun pand dan wel is en welke maatregelen genomen kunnen worden om schade te verhelpen en verdere schade te voorkomen.

Opdrachtgever van het onderzoek is een stuurgroep van bestuurders van provincie, gemeente Loppersum en waterschap Noorderzijlvest en vertegen-woordigers van het KNMI, de Commissie Bodemdaling door Aardgaswinning en de Technische commissie bodembeweging. Deze stuurgroep staat onder leiding van de provincie Groningen. Een klankbordgroep van burgers zal het onderzoek begeleiden. Het onderzoek wordt gefinancierd via de Commissie Bodemdaling.