nieuws

09 okt 2008, 20:08

Nieuw centrum voor Delfzijl

De gemeente Delfzijl werkt hard aan de ontwikkeling van het centrum van Delfzijl. Een nieuwe stap in deze ontwikkeling vormt het zogenaamde inspiratiedocument “Waterfront Delfzijl”. Dit document is donderdagavond aan de gemeenteraad van Delfzijl gepresenteerd. Hierin wordt op een uitdagende manier ideeën aangeleverd om méér te doen met de unieke ligging die Delfzijl aan het water heeft.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Waterfront sluit nauw aan op de Ontwikkelingsvisie Centrum Delfzijl 2006-2020, ‘Het Hart bij de Haven’, op “Bakens voor Delfzijl’ en op het nieuwe bestuursakkoord Eemsdelta. Het is een inspiratiedocument en discussiestuk voor nieuwe plannen in en aan het Waterfront van Delfzijl.

De zeedijk vormt de rode draad in het hele verhaal Waterfront. Dit betreft het gebied vanaf de ligging in het noorden (vanaf Hoogwatum) tot het oosten (tot aan Eemsmondgebouw. Daarnaast worden er ideeën aangedragen voor de ontwikkeling van belangrijke gebieden rondom deze zeedijk m.n. het Maring/AquariOmterrein, De Damster-en Handelskade en het industrieterrein tussen het oude Eemskanaal en het Afwateringskanaal.

Zeedijk
De zeedijk wordt zodanig aangepakt dat er een doorgaande recreatieve route over de dijk ontstaat, met diverse aftakkingen op de omgeving. Wanneer deze route gereed is, kan begonnen worden met de dijk om te vormen tot een langgerekt groen lichaam als een soort stadspark. De uitdaging ligt erin om de natuur en de haven tot aan het centrum te rekken. Doel is het versterken van het contrast tussen de maritieme oostkant en het natuurlijke noorden van het Waterfront met daarin een presentatie van diverse mogelijke deel/projectontwikkelingen van de belangrijke gebieden rondom de zeedijk.

AquariOm/Maringterrrein
Deze plek is uitermate geschikt voor een watergerelateerde publiekstrekker. In het Waterfront zijn er dan ook ideeën voor de ontwikkeling van een groot water-infocentrum met daarin plek voor een activiteit zoals de zeehondencrèche.
De inrichting van het Aquariom/Maringterrrein zal natuurlijk en waterrijk worden. Doel is om uiteindelijk van het centrum tot voorbij de noordelijke wijk Bornholm één langgerekt Kwelderlansschapspark te creëren.

Damsterhaven/kade
In het Waterfront zijn er ideeën voor de realisatie van zogenaamde werfwoningen op de Damsterkade. Deze woningen zouden voor extra levendigheid kunnen zorgen en daarmee de aantrekkingskracht van dit Maritieme Kwartier te vergroten. Eveneens zou er ruimte zijn voor de plaatsing van een oude vuurtoren in dit gebied, gecombineerd met de aanleg van een openluchttheater. Op de langere termijn zal onderzocht worden of de oude Schutsluis weer heropend kan worden voor de recreatievaart.

Havenboulevard en Jachthaven
Hier wordt gekeken naar de verdere ontwikkeling van het tussenliggende gedeelte van het Waterfront: de jachthaven Neptunus, de Westelijke Handelskade, het aangrenzende gedeelte van de Zeedijk en het stadscentrum. Mogelijkheden die genoemd worden zijn: verbreding van het wandelpad over de zeedijk, toevoeging van nieuwe centrumbebouwing georiënteerd op de haven zoals winkels en horeca. Een mogelijke uitbreiding van de jachthaven en extra voetgangersbruggen richting centrum zijn eveneens onderdeel van het plan.

Traject
Met deze ‘Waterfrontideeën’ krijgt de stad weer een ‘hart ‘ aan het water.
Delfzijl wordt zo nog aantrekkelijker om er te wonen, te werken of te recreëren.
Zoals gezegd gaat het hier om een inspiratiedocument. Niet alleen de raad van Delfzijl, maar tevens de leden van de klankbordgroep (SBE, Groningen Seaports, Handelsvereniging, Bewonerscommissie Centrum, Acantus en Gemeente Delfzijl) zullen dit najaar naar hun mening gevraagd worden. De discussie die de komende tijd rondom dit document gevoerd zal worden, zal een bouwsteen vormen voor het Centrumplan Delfzijl en de concrete uitvoeringsprojecten.