nieuws

24 jan 2008, 08:08

Groninger politieke partijen: ‘Suiker Unie-terrein vrij houden voor duurzame energie’

De fracties van VVD, D66 en Stadspartij in de Groningse gemeenteraad hebben een interpellatie aangevraagd over de situatie bij Suiker Unie. De drie partijen vinden dat B en W er alles aan moeten doen om er voor te zorgen dat er op het vrijkomende terrein van Suiker Unie in Groningen toch duurzame energie opgewekt moet kunnen worden, zoals aanvankelijk de bedoeling was. (Meer stadspolitiek: www.dsg.nl) De drie raadsleden Betty de Boer (VVD) Eelco van der Wilt (D66)en Geert Spieker (Stadspartij) stellen:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

"Vorige week woensdag is bekend geworden dat Conus, eigenaar van de fabriek van de Suiker Unie, de fabriek per direct sluit. Dit als gevolg van een nieuw suikermarktbeleid van de Europese Unie waarin het bietsuikerquotum is verlaagd van 18 naar 12 miljoen ton. Voor 98 medewerkers wordt naar een nieuwe werkplek gezocht binnen de Cosun-groep waartoe de Suiker Unie behoort.


De sluiting is allereerst een persoonlijk drama voor de mensen die er werken. Het is kennelijk nog niet zeker of ze binnen het concern een nieuwe werkplek terug kunnen krijgen. De bonden en ook de overheid moet er op aan dringen dat er geen gedwongen ontslagen hoeven te vallen nu de sluiting per direct aan de orde is.


Ten tweede ontstaat er voor de gemeente Groningen een nieuwe situatie in de ruimtelijke ordening van de stad. De raad heeft vorige week net gesproken over de nieuwe structuurvisie van Groningen. Deze structuurvisie moeten we voorlopig terugtrekken met het nieuwe gegeven dat er heel veel ruimte binnen de stadsgrenzen direct aan de ringweg mogelijk beschikbaar komt. Dit kan een ander licht werpen op verschillende ontwikkelingen, ook in de regio. De verschillende verantwoordelijke overheden zullen de moed moeten hebben om de nieuwe feiten onder ogen te zien en eventueel bepaalde bakens te verzetten. "


"De VVD fractie heeft de volgende vragen:
1. Waarom heeft Conus besloten om kennelijk af te zien van de productie van bio-ethanol? Zijn er geen andere producten in dit verband denkbaar die tot een doorstart van de productie van Suiker Unie zouden kunnen leiden?


2. Zijn er in de ogen van het college mogelijkheden om duurzame energie opwekking te realiseren buiten Cosun om, om zo te werken aan de duurzaamheids ambities van de gemeente? En zo ja, welke?


3. Welke actie gaat het college ondernemen om het vallen van gedwongen ontslagen te voorkomen? Is het college bereid om ingeval van gedwongen ontslagen inzet te plegen om de ontslagen personen te begeleiden naar nieuw werk?

In ieder geval is de kans aanwezig dat een zeer groot gebied beschikbaar komt voor andere ontwikkelingen.

4. Is het college bereid om de structuurvisie die in concept klaar ligt aan te houden in de procedure en de locatie van de fabriek Suiker Unie, nog afhankelijk van een aantal antwoorden, mee te nemen in de visieontwikkeling van de structuurvisie?


Namens de interpellanten,

Betty de Boer
Eelco van der Wilt
Geert Spieker

(Reacties van andere stads-politici in: www.dsg.nl)