nieuws

17 jun 2009, 18:06

Groninger Landschap start natuurherstelprogramma bij Haren

Het Groninger Landschap herstelt momenteel ‘de Harener Wildernis’; een natuurgebied ten noorden van Haren. Het gebied bestond oorspronkelijk uit afwisselend moerasbos, rietruigtes en natte graslanden en is in de loop van de tijd door vermesting en verdroging sterk achteruit gegaan. De komende drie maanden werkt Het Groninger Landschap aan het herstel van het gebied door voedselrijke grond te verwijderen, petgaten te graven en maatregelen te nemen om het water in het gebied beter vast te houden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Harener Wildernis herbergt een aantal bijzondere diersoorten waaronder de heikikker en de poelkikker. Maar de afgelopen tientallen jaren is het land gebruikt voor het houden van vee en is de grond sterk verdroogd. Daardoor is het leefgebied van veel bijzondere dier- en plantensoorten vrijwel verdwenen. Het Groninger Landschap is nu eigenaar van het gebied en probeert de verloren natuurwaarden te herstellen en de geïsoleerde leefgebieden van de overgebleven dieren- en plantenpopulaties met elkaar te verbinden. De bedoeling is dat er over enkele jaren, net als vroeger, een afwisselend laagveenlandschap ontstaat van open water, riet en ruigte en natte moerashooilanden. Precies wat veel kenmerkende laagveensoorten nodig hebben.

Het Groninger Landschap voert dit project uit met financiële steun van het Ministerie van LNV en bijdragen van de Herinrichting Haren, het Waterbedrijf Groningen en Waterschap Hunze en Aa’s.