nieuws

11 jun 2012, 09:09

‘Groninger Forum ook ter discussie’, aldus ChristenUnie

Waarom stelt het college van B en W van Groningen wel de tram, en de Zuidelijke Ringweg, maar niet het Groninger Forum ter discussie? Dat stelt fractievoorzitter Inge Jongman van de gemeenteraadsfractie van de ChristenUnie. Groningen moet in totaal tachtig miljoen bezuinigen, en dan zou je ook het Groninger Forum tegen het licht moeten houden. In schriftelijke vragen aan B en W stelt ze de kwestie aan de orde. Mevrouw Jongman:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘Het begrotingsjaar 2013 vergt een zorgvuldige afweging. Dat de grote projecten mee worden gewogen in het maken van een afweging juichen wij van harte toe, echter wij missen hierin het Groninger Forum.

De financiële en juridische consequenties van het willen meewegen van het Groninger Forum kunnen wij als fractie niet overzien. Echter, als leden van de gemeenteraad willen wij graag een brede afweging maken, temeer daar wij veel projecten van belang achten voor de stad maar een deugdelijke financiële huishouding evenzeer. De fractie van de ChristenUnie heeft daarom de volgende vragen:

1. Is het college het met ons eens dat er een brede afweging van alle grote projecten gemaakt dient te worden?
2. Zo ja, kan het college aangeven waarom het Groninger Forum hierin niet is meegenomen?
3. Is het college bereid om bij een positief antwoord op vraag één de definitieve besluitvorming over de aanbesteding van het Groninger Forum uit te stellen tot na het voorjaarsdebat op 27 juni 2012 om daarmee de raad in staat te stellen een brede heroverweging te maken? Zo nee, waarom niet?’

Namens de fractie van de ChristenUnie,

Inge Jongman-Mollema en Martin Verhoef