nieuws

21 feb 2008, 15:03

Groningen verzelfstandigt openbaar onderwijs

De scholen in het openbaar onderwijs in Groningen hebben zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot professionele en zelfstandige organisaties. Dat is voor het college van B en W de schoolbesturen niet langer ‘aan het handje’ te nemen. Daarom zijn vanmiddag plannen gepresenteerd om het openbaar onderwijs te verzelfstandigen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het college van B&W heeft het voornemen om het openbaar onderwijs in Groningen met ingang van 2010 te verzelfstandigen. Dit betekent dat een zelfstandig schoolbestuur in stichtingsvorm verantwoordelijk wordt voor het openbaar onderwijs en de daaronder vallende scholen van het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. De komende maanden wil het college met de gemeenteraad, schoolleiders, leerkrachten, ouders en leerlingen van gedachten wisselen over de precieze invulling van de nieuwe bestuursvorm.

Waarom verzelfstandiging?
De scholen hebben zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot professionele en zelfstandige organisaties die goed in staat zijn zelfstandig vorm en inhoud te geven aan het onderwijs en, in samenspraak met partners, aan de maatschappelijke opdracht. Daarom vindt het college dat ze het openbaar onderwijs in Groningen het vertrouwen moet geven om zelf, binnen de voorwaarden die de rijksoverheid en gemeente stellen, bestuurlijke verantwoordelijkheid te dragen.

Ook bij de nieuwe bestuursvorm blijft het college betrokken bij het openbaar onderwijs. Het onderwijs is een publieke zaak. Daarom wil het college daar verantwoordelijkheid voor blijven nemen. Wel stelt het stadsbestuur voor om op een nieuwe manier inhoud te geven aan de toezichthoudende rol van de gemeente(raad). Een aantal zaken vindt B&W zo belangrijk dat het op hoofdlijnen richting wil blijven geven aan het openbaar onderwijs. Dat betreft enerzijds de identiteit en kwaliteit van het openbaar onderwijs zelf en anderzijds de aansluiting met het jeugdbeleid en de Lokaal Educatieve Agenda (LEA).

De afgelopen jaren voerde het college met de gemeenteraad, de scholen, leerkrachten, leerlingen en ouders een discussie over de toekomst van het openbaar onderwijs. Over één ding is iedereen het eens: we kunnen trots zijn op ons openbaar onderwijs! Uit deze discussies bleek ook dat een slagvaardiger bestuur, dat dichterbij de scholen staat, wenselijk is. Het college stelt voor om van het openbaar onderwijs een verzelfstandige stichting te maken. Daarmee krijgen ook ouders meer ruimte om directe invloed uit te oefenen op het openbaar onderwijs, omdat zij zitting kunnen nemen in een zelfstandig schoolbestuur.

Op 4 maart a.s. bespreekt de raadscommissie Onderwijs en Welzijn het voorstel. Daarnaast wil het college het voornemen verder vormgeven samen met het onderwijsveld. Daarom organiseert de gemeente in de maanden maart en april discussie- en informatiebijeenkomsten met de scholen, schoolleiders, leerkrachten, ouders en andere schoolbesturen om van gedachten te wisselen over de precieze invulling.