nieuws

17 apr 2012, 09:09

Groningen schept paradijsjes voor weidevogels: meer natte gebieden

Het aantal Groningse agrarische gebieden met vochtig grasland voor weidevogels verdubbelt dit jaar naar bijna 25. Dit voorjaar stelde de provincie subsidie beschikbaar om op zes plaatsen nieuwe percelen te kunnen inrichten en te voorzien van een pomp op zonnepaneel of kleine windmolen. Mede dankzij deze subsidie is het aantal gebieden voor weidevogels toegenomen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het aantal weidevogels loopt al jaren achteruit. De provincie Groningen zet zich samen met BoerenNatuur in om weidevogels te beschermen. Dit gebeurt door het inrichten van zogeheten ‘plas-drasgebiedjes’. Deze vochtige stukken grasland zijn een aantrekkelijke omgeving voor weidevogels. Op basis van ervaringen uit 2011 hebben veel boeren in Groningen met financiële steun van de provincie deze plas-drasgebiedjes gerealiseerd.

Plas-dras
Weidevogels houden van vochtige stukken grasland waarin in het voorjaar een laagje water staat, ook wel plas-dras genoemd. Bij hun terugkeer in het voorjaar vinden ze daar rust, voedsel en veiligheid. Zij broeden graag dicht bij deze stukken grasland en komen samen met hun kroost schuilen en voedsel zoeken in deze drassige stukken. In het agrarisch gebied zijn deze plekken steeds zeldzamer, vandaar dat deze nu speciaal aangelegd worden.

Weidevogels
Weidevogels horen bij de open weidegebieden van Groningen. De provincie Groningen en de agrarische natuurverenigingen in Groningen, verenigd in BoerenNatuur, zetten zich in voor bijvoorbeeld de kievit, tureluur, grutto en slobeend. Gezamenlijk doen groepen boeren, samen ongeveer 500, aan zogenaamd mozaïekbeheer. Door bemesting met ruige stalmest, later maaien, aangepast beweiden, beschermen van nesten en kuikens en kruidenrijke percelen wordt het de vogels naar de zin gemaakt. Boeren en vrijwilligers trekken daarbij elk voorjaar samen op.

Werkbezoek
Donderdagmiddag 19 april bezoekt gedeputeerde Wiebe van der Ploeg van 12.45 – 13.45 één van de locaties. BoerenNatuur en Vereniging duurzame landbouw Stad en Ommeland zijn hierbij gastheer. Er wordt een bezoek gebrachte aan een nieuw plas-drasperceel op het land van familie Nieuwenhuis in Den Ham (Gr). Ter plekke zal de gedeputeerde het resultaat van de investering bekijken en eigenhandig de aanwezige weidevogels inventariseren.