nieuws

20 apr 2012, 09:09

Groningen past unieke concept Vensterschool aan: onderwijs prioriteit nummer 1

Groningen gaat het concept voor haar unieke vensterscholen aanscherpen. Het gaat om een school waarmee Groningen landelijk de aandacht trok, omdat het onderwijs, naschoolse opvang , buurtactiviteiten en veel andere zaken combineerde. Maar de Groningse wethouder van onderwijs Elly Pastoor (PvdA) vindt dat de school zich vooral moet richten op onderwijs.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De gemeente Groningen gaat voor de Nieuwe Vensterschool. In het collegeprogramma 2010-2014 kondigden Burgemeester en Wethouders al aan dat het bestaande Vensterschoolconcept zou worden geëvalueerd. Daarnaast wilde het college bekijken of nieuwe impulsen nodig en mogelijk zijn. Het evaluatierapport is nu klaar. De gemeenteraad bespreekt het rapport in mei. Daarna stelt de gemeente samen met de schoolbesturen voor basisonderwijs en de kinderopvangorganisaties het Groninger Akkoord Nieuwe Vensterschool op.

Het rapport ‘Nieuwe verhoudingen, nieuwe dynamiek’ concludeert dat het Vensterschool-concept zoals dat zestien jaar geleden in Groningen gestalte kreeg in deze tijd niet meer actueel is. Er is veel veranderd in de samenleving en in het lokale en landelijke onderwijs- en jeugdbeleid. De onderzoekers bevelen nu aan om de aandacht in de Vensterscholen nadrukkelijker te concentreren op opvang en onderwijs en scholen de regierol te geven. De gemeente moet zich richten op wat er aanvullend nodig is om kinderen optimale ontwikkelingskansen te bieden. Deze aanbevelingen sluiten aan bij de motie Groningen Onderwijsstad: Groningen wil het maximale uit kinderen halen met goede scholen die optimaal samenwerken en zorgen voor doorlopende leer- en ontwikkelingslijnen.

In de Nieuwe Vensterschool zijn onderwijs, opvang en zorg dicht bij elkaar gehuisvest. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs in één gebouw. De school staat als onderwijsinstelling centraal en moet goed herkenbaar zijn. Daaromheen spelen de huidige Vensterschoolpartners zoals de bibliotheek (leren lezen), sportorganisaties (beweging van kinderen) en MJD (jeugd- en jongerenwerk) een belangrijke rol. Groningen is met de Nieuwe Vensterschool één van de koplopers in de ontwikkeling van integrale kindcentra.

Onderwijswethouder Elly Pastoor: “Met de Nieuwe Vensterschool verbeteren we samen met de scholen de schoolprestaties. We ondersteunen heel nadrukkelijk de leerkrachten. De leerlingen, de ouders, de leerkrachten en de opvang: daar draait het om bij de Nieuwe Vensterschool.”

Draagvlak Nieuwe Vensterschool

De deelnemers in het onderwijs en de kinderopvang ondersteunen de conclusies en de aanbevelingen. Zij willen graag de samenwerking binnen Vensterscholen voortzetten. De huidige sturing, structuur en samenwerkingsverhoudingen binnen de Vensterscholen zijn toe aan een herijking om de gewenste ontwikkelingen neer te kunnen zetten. Uitgangspunt daarbij is om met behoud van de cultuur de structuur te wijzigen.


Vensterschool voorloper Brede School


Zestien jaar geleden startte Groningen met de Vensterscholen. Hiermee ontstond een vruchtbare voedingsbodem voor veel nieuwe ontwikkelingen, activiteiten en afspraken om de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten. Groningen stond hiermee aan de wieg van de landelijke ‘Brede School’. Nederland kent inmiddels 1600 Brede Scholen. Veel daarvan hebben de afgelopen jaren gebruik gemaakt van de kennis, kunde en ervaring van de Groninger Vensterscholen.