nieuws

14 mei 2008, 21:09

Groningen krijgt definitief derde station: ‘go’-besluit Europapark

Het college van B en W van Groningen stelt de raad voor om nu definitief ‘ja’ te zeggen tegen de bouw van het station Europapark. Dat betekent dat het nieuwe station dan in de loop van 2011 klaar kan zijn, tegelijkertijd met de oplevering van de nieuwe rijkskantoren aan de Kempkensberg. Het ontwerp voor het nieuwe station en het gebied eromheen is klaar.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Er wordt door het college ingezet op maximale financiering door middel van subsidies. Deze zijn echter nog niet volledig binnen, waardoor nu eerst geput moet worden uit een speciale risicobuffer die is ingesteld voor sleutelprojecten. B&W vraagt de raad ondertussen ook om een noodzakelijk krediet van € 2,2 miljoen voor de lopende voorbereidingskosten. Het bestemmingsplan voor het station gaat medio augustus de inspraak in.

Tegelijkertijd met het ‘go’-besluit voor het station vraagt het college de raad om toestemming om het Helperpark verder te ontwikkelen. Daarbij wordt toegewerkt naar een groen gebied direct langs het Winschoterdiep. In de rest van dit gebied rond de Mediacentrale komen kantoren en woningen.

Om het station in 2011 te kunnen openen is het nu noodzakelijk een besluit te nemen over de aanleg van het station. Dit heeft te maken met de benodigde tijd voor de verdere planvoorbereiding, de contractvorming en de planologische procedure. In de planvoorbereiding wordt overigens nauw samengewerkt met Pro Rail. Het nieuwe station omvat de aanleg van een zogenaamd basisstation en de bereikbaarheid van de perrons. Binnen dat rijksconcept vindt kaartverkoop plaats via automaten; er wordt dus geen stationsgebouw gerealiseerd. Niet alleen is station Europapark straks een in- en uitstapplaats voor zeer veel reizigers van en naar Groningen-Zuid, inclusief Kempkensberg en het Europapark. Het is tevens dé (langzaam verkeers-) verbinding tussen Groningen-Zuid en het Europapark. Ook is het straks onderdeel van één van de belangrijkste noord-zuid fietsroutes van de stad, die tussen Haren en het centrum. Vandaar dat extra aandacht wordt besteed aan de kwaliteit van het openbare gebied rond het station. Daarom ook wordt de tunnel extra breed in vergelijking met andere basisstations.

Op het station moeten diverse onderdelen worden gerealiseerd:
• verleggen spoor, aanleg middenperron, aanleg zijperron aan Europapark-kant, aanleg overkapping, aanpassen seinen, wissels etc.;
• aanleg tunnel als langzaam verkeer verbinding en als opgang naar middenperron:
• fietsverbinding in noord-zuidrichting;
• plein met trapopgangen aan zowel Helperzoomkant als Europaparkkant;
• fietsparkeren op maaiveld, extra veel aan de Helperzoomkant (rondom bestaand transformatorhuisje) maar ook aan Europaparkkant;
• halen & brengen (Kiss & Ride), taxistandplaatsen, bushaltes. Al deze voorzieningen aan beide kanten;
• P+R aan Europaparkzijde;
• ecologische verbinding aan Helperzoomkant.
Het eerste grondwerk start medio 2009, de bouw van het station is begin 2010 gepland, de oplevering is dan in maart 2011.

Om de bouw van het station mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk. B&W zullen de procedure starten met het vrijgeven van het plan voor inspraak, nadat het principiële ‘go’-besluit door de raad is genomen.

Financiering
De ontwikkeling en aanleg van het station, de tunnel en de bijbehorende inrichting van de openbare ruimte kost in totaal € 53,1 miljoen. De zekere bijdragen van derden en de verwachte grondopbrengsten tellen op tot € 28,1 miljoen. Hiermee resteert een te financieren deel van € 25 miljoen. Voor het project doen B&W een beroep op de subsidieregeling "Spoorse doorsnijding" van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Voor de eerste tranche loopt momenteel nog een beroepsprocedure. Het college verwacht hierover binnenkort meer duidelijkheid. Wanneer deze procedure geen succes heeft, zal een aanvraag worden ingediend voor de tweede tranche, die naar verwachting eind dit jaar bekend zal worden. Bij het beschikbaar komen van de subsidie "Spoorse doorsnijding", wordt het beroep op de risicobuffer evenredig verlaagd. Aangezien er op dit moment nog geen duidelijkheid is over een bijdrage uit de subsidie "Spoorse doorsnijding", is het noodzakelijk voorlopig een andere dekkingsbron te hebben. B&W stellen daarom voor voorlopig de zgn. risicobuffer in te zetten. Deze buffer is bedoeld voor grote projecten in de fysieke sector en het opvangen van vertraging in het realiseren van bezuinigingen. In het uiterste geval kan uit de buffer de komende jaren € 25 miljoen – immers, het maximale tekort - noodzakelijk zijn.
Ook kan het project zich lenen voor de verwerving van andere subsidies, bijvoorbeeld een volgende EFRO-tranche. Mocht één van de subsidiekansen zich voordoen, dan zal een deel van de risicobuffer niet worden ingezet en terugvloeien naar de algemene middelen. Hetzelfde geldt vanzelfsprekend ook voor eventuele positieve resultaten binnen de grondexploitatie.

Helperpark
Zo langzamerhand worden ook de contouren van het naastgelegen Helperpark duidelijk. Waren de uitgangspunten aan de start van het project Europapark nog betrekkelijk vaag, met de jaren hebben voortschrijdende inzichten geleid tot een min of meer concreet plan. Zo zal de (banaanvormige) koelwaterarm worden gedempt. Ook zijn er woningen gepland in de nabijheid van het station, evenals een groot kantoorgebouw, mogelijk voor de dienst Sozawe. De ooit bovenop het station gedachte kantoren zijn vanwege strenger geworden milieueisen verschoven naar de westzijde van het Helperpark (langs het spoor en rondom het aan te leggen stationsplein). Langs het Winschoterdiep kan zodoende een overwegend parkachtig gebied ontstaan. Langs hetzelfde water zal op termijn ook gewoond kunnen worden wat twee voetgangerbruggen noodzakelijk maakt. Het college wil deze voornemens – vervat in de zgn. Waterparkvariant - aan de raad voorleggen om ze aansluitend verder uit te werken. Eind 2008 verwacht het college een concreet concept-bestemmingsplan te kunnen presenteren.