nieuws

08 okt 2011, 12:12

Groningen heeft in 2012 begroting van 860 miljoen; 86,9 miljoen euro voor investeringen; geld voor Tram en Forum gereserveerd

De gemeente Groningen is financieel gezond, maar wil dat de komende jaren ook zo houden. De begroting voor komend jaar bedraagt 869 miljoen en daarvan is tien procent bestemd voor investeringen. Een en ander staat in de onlangs door B en W van Groningen gepresenteerde begroting voor 2012. Daaruit blijkt dat er geld is gereserveerd voor tram en Forum.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het college van B&W van de gemeente Groningen gaat in 2012 en in de daarop volgende jaren stevig investeren in een sociale, goed onderhouden, veilige en culturele stad. Daarbij is er vanuit het stadsbestuur aandacht voor de kwetsbaren in de samenleving die door de economische crisis onevenredig getroffen worden.

Er worden extra middelen ingezet om de veiligheid en het voorzieningen niveau te waarborgen. Daarbij wordt gewerkt vanuit een robuuste financiele positie. De totale begroting bedraagt 860 miljoen euro. In de meerjarenbegroting van 2012 tot en met 2014 maakt het college incidenteel 86,9 miljoen euro vrij om de investeringen waar te maken.

In de ontwerpbegroting 2012 en de najaarsnota staat beschreven dat iedereen mee moet doen. Het vanuit het rijk verminderde partipatiebudget wordt deels gecompenseerd met een 200-banenplan voor gesubsidieerde arbeid. Daardoor blijven cruciale banen voor instellingen in de stad behouden tot 2015. Er wordt gestart met een nieuw armoedebeleid om te zorgen dat er duurzame oplossingen voor de zwakkeren door verkrijgen van werk, oplossen van schulden en opvoedingsondersteuning.

Om de aantrekkelijkheid van de stad te behouden wordt geinvesteerd in cultuur, innovatie en
kennis. Voor cultuur wil het college de aangekondigde rijks- en provinciebezuinigingen voor de jaren 2013 en 2014 met 1 miljoen euro per jaar compenseren.

De gemeente Groningen wil financieel gezond blijven. De weerstandpositie wordt verbeterd omdat we nu rekening houden met de waarde van aandelen Enexis. Dit kan omdat de provincie Groningen bereid is onze aandelen over te nemen, wanneer de gemeente ze wil verkopen. Verder wordt de komende jaren 50% van het rekeningresultaat toegevoegd aan het weerstandsvermogen.

Tram en Forum

De economische kracht van Groningen wordt versterkt door de Regiotram, aanpak Zuidelijke Ringweg, Groninger Forum/Grote Markt Oostzijde en Europapark. De financiele middelen voor deze investeringen zijn geregeld.

In verband met de economische crisis wil het college voldoende financiële flexibiliteit hebben om eventuele verliezen op te kunnen vangen. Daarnaast wordt de weerstand verstevigd door de reserve grondzaken aan te vullen.


De ontwerpbegroting en de najaarsnota wordt op donderdag 27 oktober in de verschillende programmacommissies besproken. De gemeenteraad behandeld op woensdag 9 november de begroting.