nieuws

07 feb 2001, 00:12

Groningen gaat toerisme fors stimuleren; ‘Koepelorganisatie’ in oprichting

Het toerisme in Groningen moet een forse impuls krijgen, vinden B en W van Groningen. Om te beginnen komt er daarom een veel betere organisaties.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Renée Waale van LAGroup, Leisure & Arts Consulting uit Amsterdam is door het college van B&W aangesteld als procesmanager die de oprichting van een koepel-organisatie voor toerisme en promotie in de stad Groningen moet gaan voorberei-den. Doelstelling van de koepel is meer toeristen en bezoekers naar de stad Gro-ningen te trekken. Verbetering van de toeristische infrastructuur en van de pro-motie van de stad Groningen staan hierbij centraal. Renée Waale heeft als op-dracht een uitvoeringsplan op te stellen. De koepelorganisatie moet rond de zomer van start gaan. Mevrouw Waale start op 5 februari a.s. met haar werkzaamheden.
Mevrouw Waale is sinds 1997 organisatieadviseur in de sectoren cultuur, toerisme, festivals en evenementen. Eerst bij Twijnstra Gudde Management Consultants, sinds 1 januari 2000 bij de LAGroup. Daarvoor was zij onder meer conservator bij het Joods Historisch Museum en directeur van de Academie voor Kunst en Vormgeving in ‘s-Hertogenbosch. De opdracht van Renée Waale is het maken van een uitvoeringsplan voor de op te richten koepelorganisatie, samen met de betrokken partijen. De planning is dat dit uitvoeringsplan nog voor de zomer wordt vastgesteld in de gemeenteraad.
Tot de oprichting van een overkoepelende promotie organisatie is door het college besloten op basis van een analyse van de toeristische en promotionele infrastructuur in Groningen. De toeristische sector is in het Economisch Business Plan – onderdeel van de Stadsvisie – van de gemeente als kansrijke sector benoemd. Uit de analyse bleek dat er economische potentie is en dat er veel kansen liggen, maar dat er met name door onvoldoende financiële armslag en te weinig onderlinge samenwerking veel van die kansen niet optimaal worden benut. Vooral landelijk timmert Groningen onvoldoende aan de weg.
Het college is tot de conclusie gekomen dat er een nieuwe organisatiestructuur nodig is om tot een effectievere en efficiëntere aanpak van stadspromotie en het stimuleren van toerisme te komen. Een professionelere organisatie, die ook in staat is om meer middelen vanuit het bedrijfsleven te genereren. Binnen een overkoepelend promotieorgaan zouden in eerste instantie een aantal onderdelen van de huidige toeristische en promotionele infrastructuur ondergebracht moeten worden. Later kan de koepel verder uitgebreid worden.
De voorgestelde organisatiestructuur bestaat uit een bestuur, een ‘holding’ en een aantal werkmaatschappijen. De ‘holding’ moet een kleine, flexibele, creatieve organisatie worden, gericht op het formuleren van beleid en verantwoordelijk voor de aansturing van de werkmaatschappijen. Bij de werkmaatschappijen wordt gedacht aan de winkel/ticketshop van de VVV, het Groningen Congres Bureau, de coördinatie van Evenementen, de promotie rond Topsport(evenementen) en het uitvoeren van diverse gemeentelijke promotionele/ toeristische taken en de campagne ‘Je treft ‘t in Groningen’ van het centrummanagement. In het uitvoeringsplan moeten de inhoudelijke, organisatorische, financiële en personele consequenties van het principebesluit van het college nader uitgewerkt worden. Daarbij gaat het om zaken als de beleidsdoelstellingen, de juridische structuur, een globale begroting en de subsidiemogelijkheden. Daarnaast heeft de procesmanager de opdracht een functieprofiel op te stellen voor de directeur van de nieuwe koepelorganisatie, die per 1 juli dan wel zo snel mogelijk daarna in dienst zou moeten treden. Het is de bedoeling dat het eerste inhoudelijke beleidsplan door de nieuwe directie wordt opgesteld.