nieuws

28 apr 2012, 10:10

Groningen 22,6 miljoen te kort door tegenvallers in woningbouw en bij bedrijventerreinen

Groningen heeft het boekjaar 2011 afgesloten met een tekort van 22 miljoen euro. Volgens het college van B en W zijn forse bezuinigingen onvermijdelijk en zal ook het collegeprogramma worden heroverwogen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De totale inkomsten waren het afgelopen jaar 925 miljoen, de totale uitgaven 947,6 miljoen euro. Het financiële resultaat in 2011 is zodoende 22,6 miljoen euro negatief.
De belangrijkste tegenvallers doen zich voor bij woningbouwprojecten en bedrijventerreinen. Het college van B&W heeft de raad daarover al eerder geïnformeerd. Er waren fors minder inkomsten uit grondverkopen. Omdat deze verkopen naar verwachting niet snel zullen aantrekken, is het noodzakelijk de reserves van de gemeente aan te vullen. Hiervoor is een voorziening getroffen van 40 miljoen euro. Ook zijn de plannen voor woningbouw- en bedrijvenlocaties in regionaal verband naar beneden bijgesteld.

Het college van B&W houdt vast aan een sluitende meerjarenbegroting. Omdat het rijk bezuinigt, de economie nog niet aantrekt en het aantal bijstandsuitkeringen naar verwachting zal toenemen, moeten we fors bezuinigen. In de komende maanden zal het college keuzes maken en voorleggen aan de raad. Eerder al heeft het college aangegeven dat het noodzakelijk kan zijn om daarbij het collegeprogramma te heroverwegen.

Terugkijkend op 2011 stelt het college vast dat het ondanks de financiële tegenwind toch is gelukt om invulling te geven aan de belangrijkste ambities van het college. Namelijk om Groningen een aantrekkelijke, duurzame en solidaire stad te laten zijn voor iedereen. Deze ambities overeind te houden, in een verantwoord nieuw evenwicht, is de opgave die het college zichzelf de komende periode stelt.

De jaarrekening 2011 wordt op woensdag 23 mei besproken in de diverse raadscommissies en een week later, op woensdag 30 mei in de gemeenteraad.