nieuws

03 feb 2011, 10:10

GroenLinks blijft ook in provincie Groningen achter Forum staan

De fractie van GroenLinks in Provinciale Staten van Groningen blijft consequent achter het Groninger Forum staan. In tegenstelling tot bijvoorbeeld PvdA en SP, waar ze in de stad voor het Forum zijn en in Provinciale Staten tegen, is GroenLinks zowel in de gemeenteraad van Groningen als in Provinciale Staten nog steeds voorstander van het bouwproject. Een en ander blijkt uit het video-interview met de lijsttrekker van GroenLinks voor de Statenverkiezingen, Wiebe van der Ploeg.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Kunt u drie zaken noemen die voor GroenLinks zeer belangrijk zijn voor de provincie Groningen voor de komende vier jaar?

1. ‘Verbeteren van de bereikbaarheid op een duurzame manier:
- Goed kleinschalig openbaar vervoer in de buitengebieden,
- Doorstroming en veiligheid op wegen via aanpak van knelpunten verbeteren,
- Realisatie van diverse verbeteringen van spoorverbindingen (verdubbeling naar Leeuwarden, nieuw spoor Groningen-Leek-Heerenveen, doortrekken Groningen-Veendam naar Stadskanaal en de tram in de stad Groningen.

2. Realiseren van een duurzaam en groen Groningen: het versneld uitbouwen van de groene economie in een mooie landschappelijke omgeving. De CO2-neutrale ambitie wordt doorgevoerd in het beleid voor wonen, werken en leven met duurzame energiesystemen en groene innovatie. GroenLinks wil daarin investeren met een versnellingsagenda, een groen investeringsfonds en een robuust energieakkoord met het Rijk.

3. Kansen pakken en achterstanden inhalen! Versterk de sociale samenhang en de sociaaleconomische structuur in krimpgebieden, maar ook in achterstandswijken in stedelijke omgeving. Bouw een relatie daarmee voort op de kracht van de Stad Groningen en regio Groningen (kennis, cultuur, toerisme en economie).’


Groningen zal moeten bezuinigen. Voor hoeveel geld zijn er in uw ogen nodig bezuinigingen nodig om Groningen als provincie financieel gezond te houden/krijgen?

‘De belangrijkste bezuinigingsbesluiten op de jaarlijkse (structurele) uitgaven zijn al genomen. Die bezuinigingen worden de komende jaren gefaseerd uitgewerkt naar ruim 34 miljoen euro per jaar. Dat lijkt op dit moment voldoende maar verdere kortingen op het provinciefonds en andere tegenslagen zijn niet uit te sluiten. Met een groot deel van die bezuinigen zijn we met pijn in het hart akkoord gegaan.

Meerdere voorstellen van GroenLinks om minder te bezuinigen (+/- 1,5 miljoen euro) hebben het vorig jaar niet gehaald. Om de ergste pijn weg te nemen, blijft GroenLinks pleiten voor het aanpassen van die bezuinigingen zoals op cultuur, sociaal vlak, landschap, milieuorganisaties, het COS en het evenementenbeleid (50% bezuiniging). Deze bezuinigingen staan los van het investeringsprogramma vanuit de provinciale reserves. Het overgrote deel van die reserves is al belegd op infrastructurele projecten. GroenLinks vindt het van groot belang dat dit investeringsprogramma doorgaat.’


Waarop kan volgens GroenLinks het best bezuinigd worden de komende jaren?

‘Voor wat betreft de jaarlijkse (structurele) uitgaven kan er flink bezuinigd worden op:

- De interne organisatie: door minder en vooral efficiënter te werken en door beter en meer samen te werken (onder andere met facilitaire diensten Fryslân en Drenthe) en samenwerking met gemeenten op het gebied van milieuvergunningen, enzovoort.
- Door een andere manier van werken, kan er ook meer op externe adviseurs worden bezuinigd (uitgaven daarvoor liggen op 12 miljoen per jaar).
- Er kan bezuinigd worden door te besparen op energie, autokilometers en lichtuitstraling.
- De coördinatie van het sociale beleid bij de gemeenten zelf laten.
- De wegeninfrastructuur slokt een immens deel van het jaarlijkse budget op. Daar kan veel efficiënter worden gewerkt door samen te werken (met Rijkswaterstaat) en door meer aan gemeenten over te laten.
- Daarnaast moeten activiteiten worden afgestoten die beter bij gemeenten passen, bijvoorbeeld het sociale beleid.
Op reserves hoeft niet bezuinigd te worden. Met die reserves investeert GroenLinks in de opbloei van een duurzame, groen en CO2 neutraal Groningen!’


Waarop liever niet?

‘GroenLinks wil niet bezuinigen op groene economie, duurzame energie, openbaar vervoer en (jeugd)zorg en wil minder bezuinigen op cultuur, landschap- en natuurbeleid.’


Als er ondanks de bezuinigingen nog geld vrijgemaakt kan worden voor nieuw beleid, waar zou u dat geld dan het liefst aan willen besteden?

‘Versnellingsagenda voor een duurzame economie en duurzame energiesystemen en de sociale samenhang en vitalisering in krimpregio’s uit Groningen.’
 

Hoe denkt uw partij over het Groninger Forum?

‘De provincie moet durven investeren in zijn pronkjewail. De stad groeit en bruist en dat vraagt om een mentaliteit van doorzetten en niet van afremmen. Een sterke stad versterkt ook de Golden Raand. Nieuwe architectuur aan en achter een nieuwe Oostwand geeft extra aantrekkingskracht voor de stad als geheel en bevordert nieuwe investeringen, ook aan de noordzijde van de Grote markt. In slechte tijden moet de overheid juist investeren om de bedrijvigheid en de werkgelegenheid te stimuleren. Politieke verschillen over de invulling van het Forum moeten snel worden overbrugd om er samen tegenaan te kunnen gaan. Nait soezen, moar doun!

Als het politieke overleg leidt tot functionele en effectieve aanpassingen van het concept Forum dan heeft GroenLinks daar vrede mee. Stilstand is echter slecht voor de stad en slecht voor de provincie! Het subsidiegeld voor het Forum ligt op de plank en kan de komende jaren niet zomaar aan een ander project besteed worden. Zonde om dat geld te laten liggen, zodat het door dit rechtse kabinet kan worden ingepikt.’
Hoe denkt GroenLinks over een nieuwe weg richting Winsum/Lauwersoog? De stad Groningen voelt daar weinig voor omdat het Reitdiepgebied er voor wordt aangetast.
‘De doorkruising van de polder de Koningslaagte door de nieuwe weg is een ramp voor de rust, ruimte, ecologische ontwikkelingen in de weidse polder en een aanslag op de cultuurhistorische waarde van het Reitdiepgebied. De weg is bovendien veel te duur. Voor de herinrichting van de oude weg door de dorpen Adorp, Sauwerd, Winsum en Mensingeweer is financieel helemaal niets geregeld, terwijl de gemeenten platzak zijn. De investering in die weg was gestoeld op de verwachting dat het aantal auto’s naar 17 duizend per dag zou groeien. Het aantal blijft steken rond de 13 duizend omdat het achterland krimpt.

GroenLinks wil een herijking van het project waarbij integraal wordt gekeken naar de diverse vervoersstromen: auto, fiets, trein, bus en landbouwverkeer. Veiligheid en het bevorderen duurzaam OV-vervoer zijn daarbij essentiële invalshoeken. GroenLinks is van mening dat de gelden voor de bereikbaarheid grotendeels voor de regio beschikbaar moeten blijven (ruim 50 miljoen). De plannen voor het gedeelte tussen Mensingeweer en Ranum kunnen wel gewoon doorgaan.’


Hoe zou een nieuw college er volgens u uit moeten zien: afspiegelingscollege of links- of rechtsmeerderheidscollege?

‘GroenLinks is voorstander van een progressief, links college. Programmatische overeenstemming op de hoofdpunten is bij vorming van colleges essentieel en zodanig dat het team elkaar versterkt en gezag kan uitstralen naar de partijen waar de provincie mee van doen heeft. Er ligt vanuit GroenLinks geen blokkade naar andere politieke partijen, behalve naar de PVV. De PVV vinden wij ideologisch verwerpelijk. Het is een partij die een sfeer van beknotting en beknelling uitstraalt in plaats van de ‘vrijheid’ waar ze zegt voor te staan. Deze partij kan beter niet in Provinciale Staten vertegenwoordigd zijn.’


Heeft u nog een hartenkreet die u kwijt zou slaken? Bijvoorbeeld: wat zou u het liefste willen voor de provincie Groningen 2011-2015?

‘Dat Groningen en de Groningers vanuit een positieve houding kunnen werken aan een bruisende en groene toekomst van Groningen. Collectief en hoopvol, zonder zurigheid en cynisme. GroenLinks heeft zin in de toekomst!’