nieuws

09 dec 2015, 11:11

Gemeenteraad Groningen overweegt nieuw systeem betalen voor afvalinzameling

Gemeenteraad Groningen overweegt nieuw systeem betalen voor afvalinzameling

Mogelijk komt er een nieuw systeem voor het afrekenen van afvalinzameling in Groningen. “Diftar”, zo heet dat. Dat is een systeem waarbij je als inwoner meer betaalt naarmate je meer afval aanbiedt. Een commissie van de Groningse gemeenteraad bespreekt woensdagavond 9 december een voorstel waarbij Diftar, de afkorting van gedifferentieerde tarieven, een optie is. Maar de raadscommissie bespreekt dan ook twee andere onderwerpen: Right to Challenge waarbij bewoners en buurtinitiatieven mogelijk taken van de gemeente overnemen. En de Taskforce Jongerenaanpak.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Diftar


’s Avonds debatteert de raadscommissie Beheer en Verkeer onder meer over Diftar. Deze optie staat in het nieuwe Afvalbeheerplan ‘Op weg naar een afvalloze Stad’ waarmee het college van B&W het hergebruik van het Groningse afval wil verhogen. Nu wordt 56 % van het huishoudelijk afval hergebruikt waarmee Groningen een koploper op afvalgebied is. B&W hebben de raad twee opties voorgelegd. Eén met extra afvalvoorzieningen in de stad zoals meer afvalcontainers en inzamelpunten voor papier, glas en textiel. En één met meer voorzieningen èn Diftar waarbij Stadjers meer betalen naarmate ze meer afval aanbieden. De optie zonder Diftar vergt minder investeringen dan die met Diftar waarvan de invoering ruim 3 miljoen euro kost. Bij Diftar wordt het hergebruikpercentage wel hoger: 65 %. Bij de andere optie is dat 58 %.


Woensdagmiddag is er ook een raadscommissie Werk en Inkomen. Daarbij gaat het onder meer over het zogeheten Right to Challenge waarbij bewoners en buurtinitiatieven mogelijk taken van de gemeente overnemen. Deze commissie begint om 16.30 uur. ’s

 

Het Right to Challenge is een uit Engeland afkomstig concept dat bewoners en buurtinitiatieven uitdaagt om publieke taken over te nemen. Het college wil van de raadsleden weten hoe ze hier tegenaan kijken. “Voor welke taken willen we het uitdagingsrecht, bijvoorbeeld openstellen?”, vragen B&W. En hoe kan kwaliteit worden gegarandeerd? En hoe zit het met de risico’s? B&W willen beginnen met kleinschalige pilots binnen de Wmo, Wet Maatschappelijke ondersteuning.


Taskforce Jongerenaanpak


Verder staat de nieuwe zogeheten jongerenaanpak van de gemeente op de agenda. B&W vinden het tijd voor een “stevige en samenhangende aanpak” rond kwetsbare jongeren tussen de 16 en 27 jaar die het alleen niet redden. Er komt daarom een speciale Taskforce Jongerenaanpak.

 

“De Taskforce is bevoegd oplossingen voor een jongere te forceren als de professionals er niet uitkomen”, aldus B&W. “Met deze jongerenaanpak denken we bij te kunnen dragen aan betere resultaten op het gebied van vroegtijdig schoolverlaten, jeugdwerkloosheid en jeugdhulp zodat niemand buiten de boot valt.”

 

Ook komen resultaten van een aantal armoedeprojecten zoals de laptopregeling aan de orde en doet het college een aantal voorstellen. Zo wil het college onder meer aandacht geven aan het beter toegankelijk maken van armoedeprojecten voor laaggeletterden, ouderen, licht verstandelijk beperkten en statushouders.