nieuws

13 nov 2012, 09:09

Gemeentebegroting zonder Regiotram morgen in Groninger gemeenteraad

Woensdagmiddag vanaf 15.00 uur vergadert de gemeenteraad van Groningen over de gemeentebegroting 2013. Daarin staan de beleidsplannen van het college van B&W voor 2013. De gemeentebegroting 2013 is onder het demissionaire college en onder leiding van wethouder Schroor van Financiën tot stand gekomen. Het op 31 oktober jl. aangestelde nieuwe college van B&W zal deze begroting verdedigen. In de aanbiedingsbrief bij de begroting spreekt

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

het college van moeilijke omstandigheden vanwege de economische crisis. Daarom worden in de begroting voorstellen gedaan om het weerstandsvermogen (het reservepotje waarmee tegenvallers worden opgevangen) aan te vullen. Verder is met de raad afgesproken dat er een beleidsarme begroting wordt voorgelegd, de begroting bevat derhalve geen voorstellen voor nieuwe activiteiten.

Ook de Regiotram is niet in deze begroting opgenomen, conform de wens van een meerderheid van de raad. Tijdens de bespreking woensdag aanstaande kan de raad moties en amendementen indienen om verzoeken bij het college neer te leggen of om voorgestelde besluiten te wijzigen.

Tegenbegrotingen

Er zijn twee zogenaamde tegenbegrotingen aangekondigd, waarin enkele fracties hun eigen voorstellen voor komend jaar aan de raad voorleggen. De fracties van GroenLinks en ChristenUnie hebben hun tegenbegroting ingediend met daarin het wel doorgaan van de Regiotram. Ook de Stadspartij heeft een eigen tegenbegroting aangekondigd met daarin plannen om de bouw van het Groninger Forum stop te zetten.